สาส์นสวัสดี จาก อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์

Imprimer
2014-11-04 10:13:48

สวัสดีค่ะ

(JPG) ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมารับหน้าที่เป็นผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมถึงสมาพันธรัฐสวิส

ดิฉันเชื่อมั่นว่า นักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการลาศึกษา และนักเรียนทุนอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ ก.พ. มีความตั้งใจและมีเจตนามุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียน โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากต่างประเทศ กลับไปพัฒนาหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของตน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

ดิฉันและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ สำนักงาน ก.พ. พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุกท่าน ไม่ว่าจะท่านจะเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการลาศึกษา หรือนักเรียนทุนส่วนตัว ดังนั้น หากท่านมีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษา ขอให้นึกถึงสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ซึ่งพร้อมที่จะช่วยเหลือและ หาแนวทางแก้ไขในทุกปัญหาของท่าน

สุดท้ายนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่าน ประสบความสำเร็จในการศึกษาและในชีวิต และที่สำคัญขอให้ฝันทุกฝันของทุกคนกลายเป็นจริง

ขอบคุณค่ะ

รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์