เยี่ยม นทร โครงการฯ ณ Le mans-Limoges-Vichy

Imprimer
2014-07-09 15:03:09

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส โดย อทศ. ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และ เจ้าหน้าที่ เดินทางจากกรุงปารีสไปเยี่ยม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่น 3) ศึกษาหลักสูตรเตรียมภาษาและวิชาการ ( DUPFST) ปีที่ 2 ซึ่งกำลังรอฟังผลการสอบอยู่ ณ เมืองที่ศึกษา

ในภาคเช้าเยี่ยมให้กำลังใจ นทร. ศึกษา ณ เมือง Le Mans

(JPG) (JPG)

ในภาคบ่าย เดินทางไปเยี่ยม นทร ณ เมือง Limoges

(JPG) (JPG)

ในการนี้ อทศ. ณ กรุงปารีส ได้ให้กำลังใจแก่ นทร. บางรายที่มีความกังวลเรื่องผลการสอบ เกรงว่าหากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในปีนี้จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยตามระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าควรมีทัศนคติที่ดีเพราะการสอบเป็นเกณฑ์ที่วัดผลการเรียนรู้ รวมทั้งได้ชี้แจงขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนะนำให้ นทร. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปีการศึกษา 2557-58 ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาในเดือนกันยายน 2557 นี้ เพราะ นทร. จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 คณะฯ เดินทางจากเมือง Limoges ไปยังเมือง Vichy เพื่อเยี่ยม นทร. โครงการฯ 2 ราย ที่กำลังศึกษาภาษาสเปนระหว่างปิดภาคฤดูร้อน ณ สถาบันภาษา CAVILAM เมือง Vichy ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( BTS) หลังจากนั้น คณะฯ เดินทางกลับ ถึงกรุงปารีสโดยสวัสดิภาพ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2557