รองนายกรัฐมนตรี ตรวจ สนร. และเยี่ยมนักเรียนฝรั่งเศส

Imprimer
2006-08-31 16:04:18

การตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส และดูงานการจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลและ นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ของ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายสุวัจน์ ลิมปพัลลภ และคณะ ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2549

(JPG) (JPG)

วันที่ 26 ส.ค. 2549

ภาคเช้า

ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ( นายสุวัจน์ ลิมปพัลลภ) และคณะ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง เช่น เลขาธิการ กพ. ( นายปรีชา วัชราภัย ) ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ. ( นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ) และเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งนักข่าว รวม 12 คน เดินทางถึงลอนดอน และตรงไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด พบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและนายกเทศมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งสถาบัน การศึกษาด้านพุทธศาสนา

ในภาคบ่าย ได้เดินทางกลับมาตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ โดยมี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) (นางสุชาดา รังสินันท์) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้แทนนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนคนพิการ กรรมการสามัคคีสมาคม นักเรียนทุนส่วนตัว รอให้การต้อนรับ

วันที่ 27 ส.ค. 2549

เวลา 10.00 น. คณะเดินทางโดยรถไฟยูโรสตาร์จากลอนดอนถึงปารีส และเข้าที่พัก

เวลา15.30 น. คณะเดินทางมายังทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อพบปะ และให้โอวาทแก่นักเรียนไทยที่ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศส จำนวน 27 คน ประกอบด้วย

1. นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการต่างๆ จำนวน 10 คน / 2. นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน จำนวน 12 คน / 3. นักเรียนทุนส่วนตัว จำนวน 5 คน

ฯพณฯ ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ เพื่อจะนำความรู้ความสามารถ ที่ได้รับ จากประเทศฝรั่งเศส กลับไปพัฒนาประเทศไทย ในส่วนงานราชการและเอกชน และให้กำลังใจ แก่ผู้ที่กำลังปรับตัวด้านการเรียนในระบบฝรั่งเศส รวมทั้ง ได้แจ้งสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในระหว่างเตรียมการเลือกตั้ง

(JPG) (JPG)

ในการนี้ ฯพณฯ ได้ตอบคำถามต่างๆ อาทิ 1) การเตรียมงานรองรับแก่นักเรียนเมื่อจบการศึกษา 2) การยกระดับและโอกาสทางการศึกษาไทยอย่างเท่าเทียม 3) โครงการ OTOP และการผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดการแข่งขันระดับโลก 4) ระบบพลังงานธรรมชาติและสังเคราะห์ในประเทศไทย เป็นต้น

เวลา 16.30 น. เลขาธิการ ก.พ. ประกาศเกียรติคุณแก่ จนท. นางสร้อยเพชร นูบลองช์ ซึ่งปฏิบัติงานแก่ สำนักงาน ก.พ. เป็นเวลา 30 ปี และจะเกษียณอายุในเดือนกันยายน 2549 ในโอกาสนี้ ฯพณฯ มอบโล่ห์เกียรติคุณแก่ นางสร้อยเพชรฯ

หลังจากนั้น เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ( นายธนะ ดวงรัตน์) ร่วมกับ สนร. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงของว่างและน้ำชา

ในการนี้ นักข่าวติดตามคณะฯ ได้สัมภาษณ์ผู้แทนนักเรียนไทย เพื่อจะทราบชีวิตความเป็นอยู่ และการเรียนในประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป

(JPG)

(JPG)

วันที่ 28 ส.ค. 2549 คณะฯ เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ