งานฉลอง150 ปี พระราชสมภพพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าฯ

Imprimer
2012-10-02 11:14:07

(JPG)

งานเฉลิมฉลอง 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรม มูลนิธิพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าและการแสดงทางวัฒนธรรม ในวันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

-การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-17.30 น. ณ บริเวณห้องโถง (FOYER) อาคารสำนักงานใหญ่ UNESCO เลขที่ 7 place de Fontenoy, Paris 7e

-การแสดงทางวัฒนธรรม – โขนและนาฏศิลป์ไทย วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานใหญ่ UNESCO เลขที่ 125 avenue de Suffren, Paris 7e โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงดนตรีไทยเฉพาะในวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น.

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน กรุณาติดต่อขอรับบัตรเชิญโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ และวันที่ประสงค์จะเข้าชมนิทรรศการและการแสดงได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ทางโทรศัพท์ที่ 01 56 26 50 54 และ 01 56 20 50 56 ทางโทรสารที่ 01 56 26 04 45 หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ที่ thaipar@mfa.go.th

******************************

Célébration du 150e anniversaire de la naissance de Sa Majesté la Reine Sri Savarindira, Reine Grand-mère de Thaïlande

A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Sa Majesté la Reine Sri Savarindira, Reine Grand-mère de Thaïlande, reconnue par l’UNESCO en tant que personnalité remarquable dans le domaine de l’éducation, des sciences, de la santé, de la sauvegarde et du développement de la culture, la Fondation de la Reine Grand-mère, en collaboration avec le Ministère de la Culture, le Ministère de l’Education, et le Ministère des Affaires étrangères de Thaïlande, organise une exposition en hommage à Sa Majesté la Reine Grand-mère et des manifestations culturelles, le 5 et le 6 novembre 2012. Programme détaillé :

-Exposition en hommage à Sa Majesté la Reine Grand-mère Du 5 au 6 novembre 2012, de 13h00 à 17h30, dans le hall (Foyer) au siège de l’UNESCO, 7 place de Fontenoy, Paris 7e

-Manifestations culturelles : le Khôn (danse masquée) et les danses traditionnelles Du 5 au 6 novembre 2012 à 19h00, dans la Salle 1 au siège de l’UNESCO, entrée 125 avenue de Suffren, Paris 7e. En cette occasion, Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn de Thaïlande participera au concert de musique traditionnelle thaïe, le 6 novembre 2012, à 19h00.

Pour assister à ces événements, les personnes intéressées peuvent demander gratuitement des cartons d’invitation auprès de l’Ambassade Royale de Thaïlande, en précisant leurs noms, adresses et la date de visite souhaitée, par courrier à

L’Ambassade Royale de Thaïlande, 8 rue Greuze, 75116 Paris, par téléphone aux n° 01 56 26 50 54 et 01 56 26 50 56, par télécopie au n° 01 56 26 04 45 ou par courriel : thaipar@mfa.go.th.

********************