การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ Tout à fait Thaï ”

Imprimer
2006-08-08 15:50:41

วันที่ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2548 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

ณ ทำเนียบ ฯ พณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

************************************************

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. สถานเอกอัครราชทูต ( สอท.) 2. ชมรมสตรีไทยในประเทศฝรั่งเศส 3. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร.) 4. นักเรียนไทยในฝรั่งเศส 5. บุคคลทั่วไป

ความเป็นมาของโครงการจัดงาน Tout à fait Thaï ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ชี้แจงความเป็นมาของโครงการจัดงาน Tout à fait Thaï ในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2549 ดังนี้

ประการที่หนึ่ง เพื่อเฉลิมฉลองครองราชย์ครบรอบ 60 ปี ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ประการที่สอง ในวาระครบรอบ 320 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสและไทย ประการที่สาม ครบรอบ 150 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตฝรั่งเศสและไทย

ลักษณะของกิจกรรมและรายละเอียด ประกอบด้วย การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณและร่วมสมัย ประมาณ 30 รายการ ณ กรุงปารีส เมืองลียง และเมืองต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศส

ประเภทดนตรีไทยและการแสดง
-  การบรรเลงดนตรีไทยโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีไทย ณ พิพิธภัณฑ์ ศิลปะเอเชีย ( Musée Guimet )
-  เพลงพระราชนิพนธ์ ( Jazz) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทางสถานีวิทยุฝรั่งเศส
-  การแสดงดนตรีร่วมสมัย
-  การแสดงโขน ณ พระราชวังแวร์ซายส์
-  การแสดงหุ่นกระบอก

ประเภทสัมมนา การสัมมนาเรื่อง “ ประเทศฝรั่งเศสกับไทยหุ้นส่วนยุทธศาสตร์จากอดีตสู่อนาคต” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ (Paris 4 )

ประเภทนิทรรศการ
-  นิทรรศการชีวิตไทย 4 ภาค และการแสดงสินค้า OTOP วันที่ 15 ก.ย. 2549 ณ Place St. Suplice ปารีสเขต6
-  การจัดนิทรรศการด้านศิลปกรรม ณ ศาลาเทศบาลปารีสเขต 6
-  การแสดงเทศกาลภาพยนต์ไทย Palais de Tokyo
-  นิทรรศการภาพถ่าย สาระคดี รูปภาพ
-  เทศกาลอาหารไทย ณ โรงแรม Maurice

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายไทยประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรม

เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี สมดังเจตนารมย์ของทุกฝ่าย ฯพณฯ ออท. ได้ขอความเห็นและความร่วมมือ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมกำลังความคิด และให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมช่วยเหลืองานราชการ อย่างพร้อมเพรียง

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. ฯพณฯ ออท. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางเวลาและสถานที่จัด สำหรับผู้สนใจช่วยเหลือหรือเ้ข้าชมงาน

(JPG) (JPG)

(JPG) (JPG)

(JPG) (JPG)