สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศเยอรมนีรับสมัคร จนท.

Imprimer
2011-07-11 16:55:42

ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ ( ด้านการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย มีบัตรพำนักอาศัยถูกต้องตามกฎหมายประเทศเยอรมนี จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ( หลักสูตรภาษาเยอรมัน) ความสามารถอ่าน เขียน พูด และแปลภาษาเยอรมัน อังกฤษ ไทย ได้ดี และมีประสบการณ์หรือทักษะอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ( รายละเอียดอื่นๆ อ่านได้จากเอกสารแนบ)

สมัครได้ที่

Office of Educational Affairs Berlin. The Royal Thai Embassy, Lepsiusstr. 64/66, 12163 Berlin

Tel. ++49 (0)30–700 964 60/61 Fax. ++49 (0)30- 700 964 57

E mail : oeaparis.berlin@yahoo.de

Office Hours : 9.00 a.m.- 13.00 p.m. / 14.30 p.m. - 17.00 p.m.

กำหนดการ
-  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
-  สอบข้อเขียนวันที่ 4 สิงหาคม 2554
-  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 สิงหาคม 2554
-  วันสอบสัมภาษณ์ 18 สิงหาคม 2554
-  ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( กรกฎาคม 2554)

PDF - 1.3 Mo