เยี่ยม นทร. ศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์

Imprimer
2006-06-26 10:40:01

เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา) นางสุชาดา รังสินันท์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส 2 คน เดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อพบปะ นทร. ในความดูแล ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเยี่ยมชมกิจการของสถาบันการศึกษา ตลอดจนพบผู้บริหารเพื่อขอรับทราบข้อมูลการศึกษา ดังนี้

วันที่ 29-30 พฤษภาคม ได้เดินทางไปพบ นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ศึกษาหลักสูตรการจัดการด้านการโรงแรม ณ สถาบัน Les Roches และ Glion รวม 9 คน ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมกิจการของสถาบัน ซึ่งมี นทร. บางรายกำลังอยู่ในภาคปฏิบัติการในห้องครัว

ตามหลักสูตรของสถาบันการโรงแรม กำหนดให้มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ขณะนี้ มี นทร. บางรายอยู่ระหว่างการฝึกงาน ในโรงแรมทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และต่างประเทศ เป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน

ค่ำ่วันที่ 30 พฤษภาคม อทศ. เชิญนักเรียนทุนรัฐบาลอื่น ๆ ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันภาษา รวม 5 คน มาประชุม ณ เมือง Montreux ในการพบปะครั้งนี้ ได้หารือและให้คำแนะนำในเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆ ด้วย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 คณะของ สนร. ได้เยี่ยมชมสถาบันภาษา Euro centres และ Lémania เมือง LAUSANNE ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น ในโอกาสนี้ ได้พบกับผู้บริหารสถาบันเพื่อขอทราบรายละเอียดกิจการและหลักสูตรของสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการจัดการศึกษาแก่ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่นที่ 2 ซึ่งจะเดินทางมาศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปีการศึกษา 2548-49 นี้

(JPG)
meeting_ODOS
(JPG)
bellevue
(JPG)
report
(JPG)
Les roches
(JPG)
cuisine
(JPG)