ประชุมวิชาการครั้งที่ ๔ โดย สนทฝ.

Imprimer
2006-06-15 10:59:56

งานประชุมวิชาการของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสและในภาคพื้นยุโรป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๔

(JPG)

สำหรับการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๔ ก็็ได้จบลงไป เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในปีนี้ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) จัดขึ้นในวันที่ ๕-๗ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เมือง Périgueux (เปริเกอ) ภายใต้หัวข้อที่ว่า “อดีต ปัจจุบัน อนาคต : มุมมองการพัฒนาไทยผ่านช่วงเวลา” (Passé, présent, future : Conception du développement de Thaïlande à travers le temps)

ในช่วงเช้าของวันแรก

ผู้ร่วมงานได้เดินทางมาถึง ณ เมือง Périgueuxโและ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้ มีนักเรียนไทย จำนวนประมาณ ๓๐ คน ร่วมงาน ประกอบด้วย นักศึกษาในระดับ ป.ตรี -ป.โท - ป.เอก และบุคคลทั่วไป ทางคณะกรรมการ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายธนะ ดวงรัตน์ เป็นประธานเปิดงาน

พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติฝ่ายไทย

1. อัครราชทูตที่ปรึกษา นายชาญชัย จรัญวัฒนากิจ

2. อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสุชาดา รังสินันท์

3. อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน นางสุกัญญา จันทรปรรนิก

และฝ่ายฝรั่งเศส ประกอบด้วย

1. นายกเทศมนตรีเมืองเปริเกอ

2. ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวเมืองเปริเกอ

3. อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Bordeaux

(JPG) (JPG)

พิธีเปิดงาน ประกอบด้วยการแสดงรำไทย และพิธีการต่างๆ ตามด้วย การนำเสนอผลงาน และบทความช่วงที่ 1. จากผลงาน และบทความที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้

- บทความ "จากอดีตสู่ปัจจุบัน ปัญหาการกระทำทารุณและทอดทิ้งเด็ก" โดยคุณณรงค์เดช อนุศักดิ์เสถียร ผู้นำเสนอบทความ สะท้อนถึงสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน กับ พฤติกรรมการเลียนแบบ และความรุนแรง โดยการยกกรณีตัวอย่างประกอบ และในช่วงท้าย ได้ฝากข้อคิดไปถึงผู้ปกครอง ในการดูแลเอาใจใส่ดูแลเด็ก และมีความเข้าใจในตัวเด็กอย่างเหมาะสม

- บทความ "อัตลักษณ์แท้แห่งท้องถิ่น ตัวตน มุมมองใหม่ ขุมทรัพย์แห่งการท่องเที่ยว" โดย คุณเพชรศรี นนท์ศิริ เป็นการนำเสนอกิจกรรม การท่องเที่ยวที่เน้น การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว และชาวบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นำเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และ เอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ ระหว่างนักท่องเที่ยว และชาวบ้าน โดยไม่บั่นทอนทรัพยากรในท้องถิ่น

- บทความ "ดนตรีวิทยา : วิชาของโลกสากลมาสู่ดนตรีไทย เพื่อให้ดนตรีไทยไปสู่โลกสากล" โดยคุณคมธรรม ดำรงเจริญ ผู้นำเสนอบทความ ได้ชี้ให้เห็นปัญหาในการศึกษาด้านดนตรีวิทยา และประวัติการศึกษาด้าน ดนตรีในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และได้ทิ้งท้ายด้วยคำถาม ถึงความเป็นไปได้หรือไม่ที่ดนตรีไทยจะกลายเป็นดนตรีที่รู้จักใจสากล และควรจะทำเช่นไร ?

- บทความ "ความสำคัญของการตัดคำในระบบภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์" โดยคุณสุขชาตรี ประสมสุข ได้อธิบายถึง การพัฒนาเครื่องช่วยแปลภาษา จากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส ซึ่งปัญหาหนึ่ง ในการจัดทำก็คือ การตัดคำในภาษาไทย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทางด้านภาษาศาสตร์ เพราะถ้ามีการตัดคำที่ผิดพลาดแล้ว ความหมายของการแปล ก็จะผิดพลาดตามไปด้วย เช่นกัน

- บทความและบรรยาย "สยามกับมหาอำนาจตะวันตก คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ : ก้าวแรกของระบบโลกาภิวัฒน์ทางวัฒนธรรม"

โดย อาจารย์สามิตต์ ทรัพย์ผุด บทความนี้ี้เกี่ยวกับ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การแผ่ขยายพื้นที่ทางการเมืองของมหาอำนาจตะวันตก เป้าหมายของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมในสยาม ความสัมพันธ์การเมืองระหว่างประเทศ ในฐานะเครื่องมือการครอบบังคับแบบแผนทางวัฒนธรรม และการหวังผลทางการค้าระหว่างประเทศ รวมกับ การปรับรับวัฒนธรรมตะวันตก และ การก่อรูปของเอกลักษณ์ประจำชาติของสยาม

- บทความและบรรยาย "กฎหมายอาญากับรัฐธรรมนูญ : ข้อคิดบางประการจากเหตุการณ์ปัจจุบัน" โดย อาจารย์ปกป้อง ศรีสนิท โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนด้วยกัน (ความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายอาญากับรัฐธรรมนูญ การชุมนุมโดยสงบ และ การฉีกบัตรเลือกตั้ง) ซึ่งบทความนี้ ได้รับการตอบรับ จากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และ ในช่วงท้ายผู้บรรยาย ก็ได้มีการตอบปัญหาทางการเมืองกับทุกข้อสงสัย

วันที่ ๒ ของการประชุม

เป็นการนำเสนอแบบการประชุมเชิงปฏิบัติ ซึ่งได้แบ่งออกเป็นช่วงๆ ดังนี้

- ประชุมเชิงปฏิบัติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในหัวข้อ "วิกฤติพลังงานและแนวทางการแก้ไข" ผู้นำเสนอบทความ บรรยายชี้ให้เห็นสถานการณ์พลังงานปัจจุบันของประเทศไทย มาตรการ และ แผนการการส่งเสริมพลังงานทางเลือก (แก็สโซฮอล และ ไบโอดีเซล) ที่เป็นพลังงานทดแทน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ประชุมเชิงปฏิบัติ สาขาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม ในหัวข้อ "การปรับโครงสร้างการศึกษาเพื่อสนองต่อการพัฒนาเทคโนโลยี" เป็นการกล่าวถึงปัญหาในปัจจุบัน ของการศึกษาไทย เช่น การขาดแรงงานคุณภาพ การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล และ การพัฒนาไปอย่างล่าช้า ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และช่วงท้าย ก็ได้มีการหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ในเรื่องตลาดแรงงานกับการศึกษา เน้นไปทางการยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

- ประชุมเชิงปฏิบัติสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ในหัวข้อ "รัฐธรรมนูญสำคัญอย่างไรกับการพัฒนา" ในส่วนน ี้เป็นการนำเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ มาวิเคราะห์การเมือง และ ยังได้กล่าวถึง ความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่ส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ ของสังคม และได้ทิ้งท้ายด้วยการตอบปัญหาทั่วไปในกฎหมายรัฐธรรมนูญร่วมกัน

และในวันสุดท้าย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยว เมือง Brantôme เป็นเมืองในแคว้นเดียวกันกับ Périgueux และเยี่ยมชมนิทรรศการ Festi Nature ซึ่งได้จัดขึ้น เป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยสมาคมนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ พฤษภาคม ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการ เมือง Périgueux โดยประเทศไทยได้รับเกียติ ให้เป็นประเทศรับเชิญของประเทศฝรั่งเศส ในปี ๒๕๔๙ นี้ (Pays invité d’honneur) โดยมี ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายธนะ ดวงรัตน์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเช่นกัน ภายใต้ความสัมพันธไมตรี ที่ดีของทั้งสองประเทศ เนื่องจากประเทศไทยนั้น มีความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์และธรรมชาติ ที่แตกต่างจากมุมมองของชาวตะวันตก ซึ่งผู้จัดงาน ได้ใช้พื้นฐานความคิดนี้ในการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ผลงาน ใจความหลักของงานนี้ เป็นการนำเสนอนิทรรศการทางด้านธรรมชาติ และ การทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา และการตระหนักถึง ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์เรา นักเรียน-นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ ได้ให้ความสนใจ ต่อกิจกรรมนี้มาก

งานวิชาการในปีนี้ จบลงด้วยความชื่นมื่นของนักเรียนไทยทุกคน พร้อมกับ ได้รับความรู้ไปอย่างมากมาย และก็ต้องติดตามกันต่อไป ในการประชุมครั้งหน้าครับ ว่าจะจัดที่ไหน และภายใต้หัวข้อใด ?

นายเกษม บ่ายสกุล (นทร. โครงการ ฯ ) เมือง AGEN

อ่านรายละเอียดเพิ่มหรือชมภาพบรรยากาศงาน โปรดเยี่ยมชม (คลิ้ก)

(JPG)

(JPG)

(JPG) (JPG)