ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการดูแลและการจัดการการศึกษา ฉบับปี 2551

Imprimer
2006-05-31 12:37:55

ด้วยสำนักงาน กพ. ได้ออก ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. 2551 และให้ใช้แทนข้อบังคับฉบับ พ.ศ. 2538

สนร. จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ขอให้ นทร. โปรดศึกษาและทำความเข้าใจในข้อบังคับของ กพ. ฉบับดังกล่าว ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางราชการ ส่งผลดีทั้งต่อการดูแลจัดการการศึกษาของ สนร. และ การศึกษาของ นทร. เอง หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ สนร.

จึงประกาศมาเพื่อทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

มกราคม 2552

PDF - 101.2 ko
ข้อบังคับ ก.พ. ฉบับปี 2551