การเข้าพบคารวะและร่วมประชุมกับ ท่าน ลกพ.

Imprimer
2006-05-17 17:00:38

(JPG)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) ได้เดินทางไปยังสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ เพื่อเข้าคารวะและประชุมร่วมกับท่านเลขาธิการ สำนักงาน กพ. นายปรีชา วัชราภัย และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสุชาดา รังสินันท์ เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานด้านการดูแลและจัดการศึกษาของ สำนักงาน ก.พ.

ในการนี้ สนร. ได้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2548 - ปัจจุบัน ตลอดจนรายงานปัญหาและอุปสรรคที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือคล่องตัวในการทำงาน เพื่อจะร่วมหาทางแก้ไขเพื่อเพิ่มและเสริมสมรรถนะการทำงานในลำดับต่อไป