12) การขอเปลี่ยนแนวทางการศึกษา

Imprimer
2010-09-10 16:52:22

คำถาม 12) หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแนวการศึกษาเปลี่ยนประเทศศึกษา หรือขอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือขอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกเหนือจากโครงการศึกษาที่กำหนดไว้ นักเรียนจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

คำตอบ นักเรียนจะต้องดำเนินเรื่องขออนุมัติโดยด่วนที่สุด หรืออย่างน้อย 60 วัน ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องได้รับอนุมัติจาก ก.พ. ก่อน จึงจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายดังกล่าวได้ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) จะต้องรีบยื่นเรื่องต่อ สนร.ฯ เพื่อที่จะได้ดำเนินการจัดส่งเรื่องให้สำนักงาน ก.พ. (โดยกลุ่มแผนและกำลังคนภาครัฐ) พิจารณาโดยแนบเอกสารและข้อมูลในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. การขอเปลี่ยนแนวการศึกษา/ สาขาวิชาที่จะศึกษา

** หนังสือขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา โดยระบุสาขาวิชาที่จะขอเปลี่ยนไปศึกษา พร้อมเหตุผลที่จะขอเปลี่ยนแปลง

** หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่จะศึกษา

2. กรณีขอเปลี่ยนประเทศศึกษา

** หนังสือคำขอเปลี่ยนประเทศศึกษาของนักเรียน พร้อมทั้งเหตุผลที่ขอเปลี่ยนประเทศศึกษา

** ผลการศึกษา (Transcript) ถึงปัจจุบัน * ชื่อมหาวิทยาลัยที่ต้องการไปศึกษา และหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย * หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนให้เปลี่ยนประเทศศึกษา (ถ้ามี)

3. กรณีขอศึกษาต่อสูงขึ้นในระดับปริญญาเอก (โครงการอนุมัติเพียงระดับปริญญาโท)

** หนังสือคำขอศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยระบุสาขาวิชาที่จะศึกษา พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องการขอศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

** ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโท จนถึงปัจจุบัน (โดย ก.พ. กำหนดว่า นักเรียนต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตำกว่า 3.5 (เมื่อ A=4)

** หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาสนับสนุนให้ศึกษาต่อปริญญาเอก

** หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ** เอกสารอื่น ๆ เช่น หัวข้อ/ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ หรือเรื่องที่จะศึกษาต่อปริญญาเอก