7) ขอทราบชื่อสถาบันสอนภาษาในฝรั่งเศส ในกรุงปารีส

Imprimer
2010-07-25 15:46:16

7)คำถาม ขอทราบชื่อสถาบันสอนภาษาในฝรั่งเศส

คำตอบ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร.) ขอแนะนำสถาบันภาษาที่สอน Cours de Langue et Civilisation Français ในปารีส โดยที่ สนร. มิได้มีความร่วมมือใดกับสถาบันตามรายนี้เป็นกรณีพิเศษ และไม่สามารถแนะนำได้ว่าที่ใดสอนดีกว่ากันค่ะ แต่ขอแนะนำเว็ปไซต์ข้อมูลให้ศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจ

1. สถาบันในสังกัดมหาวิทยาลัย - http://www.ccfs-sorbonne.fr กำหนดตารางการเรียนปี 2011 ไว้แล้ว

2. สถาบันภาษาเอกชน – http://www.alliancefr.org กำหนดตารางการเรียนปี 2011 ไว้แล้ว รับนักเรียนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ สามารถเข้าเรียนได้ตลอด

3. สถาบันภาษาเอกชน – http://www.icp.fr/fr/Organismes/Institut-de-Langue-et-de-Culture-Francaises-ILCF/Institut-de-Langue-et-de-Culture-Francaises-ILCF-Paris กำหนดตารางการเรียนปี 2011 ไว้แล้ว

ทั้ง 3 สถาบันจะมีการสอบวัดระดับความสามารถภาษาฝรั่งเศส เพื่อจัดชั้นเรียนที่เหมาะสมให้นักเรียน และได้แจ้งค่าเล่าเรียนพร้อมทั้งเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนเอาไว้แล้ว

ข้อควรระวัง : ตรวจสอบประเภทวีซ่าและระยะเวลาที่กำหนดในวีซ่าให้รอบคอบ

1. กรณีที่ได้รับวีซ่านักท่องเที่ยว (ระยะไม่เกิน 3 เดือน) และต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสระยะสั้นๆ ให้ตรวจสอบวัน ครบกำหนดเวลาที่ระบุในหนังสือเดินทางให้ดี แม้ว่าเรียนยังไม่จบหลักสูตร แต่วีซ่าไม่ครอบคลุมแล้ว ก็ต้องเดินทางกลับกลับประเทศไทย เพราะวีซ่านักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนประเภทหรือขยายเวลาไม่ได้

2. กรณีที่ได้รับวิซ่านักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางมาเยี่ยมญาติ และมีความตั้งใจจะเรียนภาษาระยะยาว ( 8 เดือน – 1 ปี) ลำดับแรกต้องสมัครเรียนกับสถาบันภาษา แล้วนำหลักฐานคือ ใบสมัคร ( Pre Inscription) จากนั้นเดินทางกลับไปประเทศไทย และยื่นเรื่องขอรับวีซ่านักเรียน (วีซ่าระยะยาว) ต่อสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยต่อไป