1) ระบบการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา

Imprimer
2010-07-24 19:31:42

คำถาม 1) ระบบการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา

คำตอบ การศึกษาภาคบังคับในประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่อายุ 6-16 ปี หากเข้าเรียนในสถาบันของรัฐบาลจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากค่าบำรุงโรงเรียนหรือสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนตามที่ผู้ปกครองเห็นสมควร ไม่บังคับ และค่าอุปกรณ์การศึกษา ( สมุด- ดินสอ-แฟ้ม) ซึ่งผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ จะเริ่มเสียค่าใช้จ่ายคือค่าลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย ( อนึ่ง การศึกษาก่อนวัยเรียนคือ 2-5 ปี ( อนุบาล) นั้น ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ หากเข้าเรียนโรงเรียนของรัฐบาลจะไม่มีค่าใช้จ่าย )

2. การศึกษาระดับประถมศึกษา ( 6-10 ขวบ ) เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักเรียนฝรั่งเศสและต่างชาติในฝรั่งเศส ในระดับประถมจะแบ่งเป็น 5 ชั้น
-  ชั้นเตรียมประถม ( Cours Préparatoire –CP)
-  ชั้นประถมตอนต้นปีที่ 1 (Cours Elémentaire 1- CE1)
-  ชั้นประถมตอนต้นปีที่ 2 (Cours Elémentaire 2- CE2)
-  ชั้นประถมตอนปลาย ปีที่ 1 (Cours Moyen 1- CM)
-  ชั้นประถมตอนปลาย ปีที่ 2 (Cours Moyen 2- CE2)

3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 11-18 ปี จะแยกออกเป็น 2 ระดับ ระดับมัธยมต้น ( 11-14 ปี) ที่เรียกว่า Collège เป็นการศึกษาภาคบังคับ รับนักเรียนทุกคนที่จบชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ชั้น ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Troisième) ในระดับนี้จะสอนวิชาการสายสามัญและยังไม่แยกวิชาเฉพาะด้าน ระดับมัธยมปลาย ( 15-17 ปี ) ที่เรียนกว่า Lycée หลังจากสำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรตามที่เลือกศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

1. โรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญและเทคโนโลยี ( Lycée d’Enseignement général et Technologique) ใช้เวลาศึกษา 3 ปี คือชั้นปีที่ 2 (Seconde) ชั้นปีที่ 1 (Première) และชั้นปลาย (Terminale) เมื่อจบการศึกษาจะเตรียมสอบประกาศนียบัตรแห่งชาติ (Baccalauréat)

2. โรงเรียนมัธยมศึกษาสายวิชาชีพ (Lycée Professionnel) เพื่อเตรียมสอบรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (CAP) ประกาศนียบัตรอาชีวะศึกษา (BEP) และประกาศนียบัตรมัธยมปลายสายอาชีพ (Baccalauréat Professionnel)