นทร. จบการศึกษา Graduated student profile : July 2010

Imprimer
2010-07-24 13:47:29

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นายศรัญญู ลิมป์วรอมร/Mr. Saranyoo LIMWORAAMORN
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Sciences Pour l’Ingénieur / Université d’Aix-Marseille III
 • เมือง / ประเทศ : Marseille / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 06/07/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : saranyoo.limworaamorn@live.com


(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นาย บรรพต รสจันทน์ / M.Bunpot ROTJUN
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Science pour l’ingénieur / Université Aix-Marseille 3
 • เมือง / ประเทศ : Marseille / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 06/07/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : bunpot.rotjan@live.com


(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นายปาพจน์ บุปผาวัลย์ / M.Papot BUPPAWAN
 • ประเภททุนรัฐบาล : สำนักงาน กพ. ตามความต้องการของ สนง.คณะกรรมการกฤษฏีกา
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาโท
 • จากคณะ / สถาบัน : DROIT / Université Paris I Panthéon-Sorbonne
 • เมือง / ประเทศ : Paris / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 08/07/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : Droit international économique (parcours Columbia)
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  :สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • Email  : papot.ton@gmail.com

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ บัวระบัติ /Mr.Weerasak BUARABAT
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Chimie / Université du Maine
 • เมือง / ประเทศ : Le Mans / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 15/07/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : weerasak_kung@hotmail.com


(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย อุสาหะ / M. Uthai AUSAHA
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 1)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Imis-Esthua (Tourisme) / Université d’Angers
 • เมือง / ประเทศ : Angers / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 19/07/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : uausaha@hotmail.com