การโอน MA เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2553

Imprimer
2010-07-02 09:36:31

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. (กลุ่มงานคลัง) ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ขอให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนเข้าบัญชีรายตัวนักเรียนทุนรัฐบาลงวด เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2553 และได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ดังนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสวิตฯ

1. สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ( ก.พ., ก.ต., ก.วิทย์ สกอ., สกอ. อัจฉริยะ, สกอ. ขั้นสูง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2553

2. สำหรับนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (สวิตเซอร์แลนด์) สนร.จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทางอีเมล์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

3. สำหรับนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (ฝรั่งเศส) หน่วยงาน CNOUS จะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีนักเรียน

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

1. สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ., ก.ต., ก.วิทย์ สกอ, สกอ. (ขั้นสูงฯ)) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2553

2. สำหรับนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่น 1 และรุ่น 2 (เยอรมัน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2553

อ่านประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องการโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน คลิ้ก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 1 กรกฎาคม 2553