สำนักงาน ก.พ. เยี่ยม นทร ODOS เยอรมนี

Imprimer
2010-06-15 14:57:57

(JPG)

วันที่ 2-4 มิถุนายน 2553 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส โดย อทศ. อริยะ สกุลแก้ว ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์จัดการการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. (ศกศ. ) คุณรัตนา อุบลสิงห์ และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญพิเศษ คุณสุภร ปุริสังคหะ ในการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 1-2 ที่ศึกษา ณ เมือง Berlin, Dresden, Leipzig ; Wilhelmshaven, Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวนประมาณ 35 คน ตามโครงการติดตามประเมินผลการดูแลจัดการการศึกษา นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ประจำปี 2553

ในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมชมกิจการสถาบันการศึกษา 3 แห่ง และเข้าพบฝ่ายการต่างประเทศของสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่ง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีได้แก่ JADE Hochschule , Wilhelmshaven , Humboldt University Zu Berlin , Technische Universitat Berlin

(JPG) (JPG)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

มิถุนายน 2553