กระทรวงการต่างประเทศเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Imprimer
2010-06-10 10:24:12

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2553

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ
-  อัตราเงินเดือนสำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี เงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่สำนักงาน กพ. กำหนด
-  อัตราเงินเดือนสำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท เงินเดือน 9,700 บาท หรือตามที่สำนักงาน กพ กำหนด

ตำแหน่งว่าง 31 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

การรับสมัคร
-  เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เนท ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 10 ถึงวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 ตลอด 24 ชม. โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์ www.mfa.go.th หรือ http://job.mfa.go.th
-  วันปิดรับสมัครคือวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 16.30 น.

คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส /มิถุนายน 2553