ประชุม นทร. ก. วิทย์ ศึกษาในเยอรมนี

Imprimer
2010-05-27 12:06:09

(JPG) (JPG)

อทศ. ณ กรุงปารีส ร่วมกับบริษัท Thai students Consulting (TSC) และ ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนทว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล(กระทรวงวิทยาศาสตร์) ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันที่ 18 เมษายน 2553 วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานทุนฯ ได้มีโอกาสพบปะนักเรียน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พ.ค. 2553