บทบาทและหน้าที่

Imprimer
2006-01-10 11:51:12

english Français

บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

เป็นหน่วยราชการไทยที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ในการทำหน้าที่ดูแลจัดการศึกษา ให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านการศึกษาฝึกอบรม และชีวิตความเป็นอยู่แก่นักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนอื่นๆ ที่ฝากอยู่ในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนักเรียนทุนส่วนตัวที่ไม่ได้ฝากอยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เน้นความสำคัญที่จะดูแลจัดการการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ ให้สามารถสำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมได้ตามแผนการศึกษาและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด โดยมีปัญหาและอุปสรรคน้อยที่สุด

บทบาทในการการดูแลจัดการศึกษาและฝึกอบรมของนักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนทุนส่วนตัว มีดังนี้

1. ดูแลจัดการศึกษาให้คำแนะนำปรึกษาวางแผนโครงการศึกษา และการดำเนินการเกี่ยวการศึกษา ให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ซึ่งศึกษา และฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส ตามโครงการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ราชการกำหนด จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือ ฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด บทบาทสำคัญดังกล่าวนี้ประกอบด้วยวิธีการดูแลจัดการการศึกษา ดังนี้

1.1 ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันการศึกษา การสมัครสถานศึกษา ระยะเวลา เอกสารการสมัคร การแปลและรับรองเอกสารประกอบการสมัคร การออกหนังสือราชการต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการเงิน ฯลฯ

1.2 ติดตามผลการสมัครสถาบันการศึกษา รวมทั้งการเจรจาต่อรองกับทางสถาบันการศึกษาในกรณีที่ไม่ตอบรับหรือมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ

1.3 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการหาที่พัก และบริการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือระเบียบท้องถิ่น เช่น การขอวีซ่าการขอต่อหนังสือเดินทาง การเปิดบัญชีธนาคาร การมีโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท การหาที่พัก การค้ำประกันที่พัก และการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

1.4 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำและแนะแนวทางการศึกษา และรายงานให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ

1.5 ดูแลให้นักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ก.พ. เกี่ยวกับการดูแลจัดการศึกษาฯ พ.ศ. 2551 รวมทั้งระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ ก.พ. กำหนด เพื่อให้นักเรียนทุนฯ มีพฤติกรรม ประพฤติตนอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีระเบียบวินัย เหมาะสมกับการเป็นนักเรียทุนรัฐบาลไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้วย

1.6 สนับสนุนการจัดการประชุม สัมมนา การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าทางการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ นักเรียนทุนฯ สมาคมคนไทย รวมทั้ง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักเรียนทุนฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการบริการจัดการการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

2. ศึกษาและปรับปรุงข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของ นักเรียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆที่รัฐบาลได้จ่ายให้แก่นักเรียนว่าเพียงพอ ต่อการครองชีพในต่างประเทศหรือไม่ เพื่อเสนอต่อสำนักงาน ก.พ. พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

3. เสนอโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งงานนวัตกรรม งานด้านเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานด้านการดูแลจัดการการศึกษา

4. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อส่งเสริมและร่วมมือด้านงาน วิชาการ และส่งเสริมงานด้านการดูแลจัดการการศึกษา

5. ร่วมสัมมนา หรือ ประชุมทางวิชาการต่างๆ ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการดูแลจัดการการศึกษา

6. ศึกษาเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา กฎหมายท้องถิ่น การหาที่พักและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ของประเทศที่ศึกษาอยู่

การบริหารราชการแบบบูรณาการ

1. ร่วมปฏิบัติงาน กิจกรรมและประสานสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูต ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและ สมาพันธรัฐสวิส ในฐานะส่วนราชการส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทย

2. ภารกิจอื่นๆ ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย

3. ให้คำแนะนำช่วยเหลือคนไทยหรือนักศึกษาไทยที่มาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา

4. ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คนไทย โดยร่วมกับส่วนราชการไทย และสมาคมคนไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิสที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการการศึกษา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2557

Roles and Responsibilities of the OEA, Paris

The Office of the Civil Service Commission(OCSC) has assigned OEA, Paris the mission of taking responsibility for the educational supervision of Thai government scholarship students, government officials and Thai students under supervision of the CSC who study or train in France and Switzerland.

Our roles and responsibilities are mainly to ensure that Thai scholars and government officials can successfully complete their study and training within the defined plan and period of study or training with as few problems as possible. The details of roles and responsibilities are listed below ;

Roles and Responsibilities

1. Supervising, Monitoring and Consulting Thai government scholarship students, government officials and Thai students under the supervision of the CSC who study or train in France and Switzerland as part of their plan of study or training until they successfully graduate within the defined plan and period of study or training. This clearly significant role involves a number of distinct activities :

1.1 Preparing information on institutions and educational programmes and structures, application procedures, and application documentation and timeframes as well as translating and legalising documents and the issue of letters of support or sponsorship etc.

1.2 Following-up results of applications and also negotiating in cases of rejection

1.3 Assisting and accommodating all services related to local law and regulations such as requests to apply for or to extend student visas and passports, the opening of bank accounts, acquisition of telephone and internet connections, finding accommodation, signing guarantees for housing rental contracts and helping in case of emergencies such as accident or sickness etc.

1.4 Evaluating study progress regularly every 6 months for the purpose of monitoring and consulting on their educational progress and finally reporting back to the OCSC.

1.5 Thai government scholarship students, government officials and Thai students under supervision are obligated to obey the rules of the CSC relation to the care of public personnel and scholars under CSC supervision 2008 and to adhere to other related regulations in order to ensure that their behaviour will be appropriate to the recipients of Thai government scholarships and in order to support their educational success.

1.6 Facilitating seminar projects, and meetings and planning visits for the purpose of monitoring students’ educational progress, creating networks among the OEA, students and expatriate Thai society as well as gaining the feedback from students that we require in order to better adapt our educational services to their needs.

2. Studying and updating information and data relevant to student life, living costs and other necessary expenses and finally reporting back to OCSC in order to ensure that students receive financial resources adequate for the payment of all the necessary expenses encountered during their time abroad.

3. Creating new projects, particularly the innovation of information technology with a view to the better development and provision of educational supervision generally.

4. To proactively develop a collaborative relationship among institutions, government agencies, Thai expatriate society and other private organizations. This responsibility is mainly focused on building collaborative relationships and co-operation with the aim of promoting educational supervision affairs. This could involve, for example, negotiating an opportunity for a student to pursue compulsory internship, co-ordinating appropriate programs of study or training or organising official visits for Thai governments officials.

5. Attending seminars or conferences hosted by institutions and government agencies for the purpose of creating networks of collaboration where we can promote an open exchange of ideas and information which can be documented for the Thai government in order to better benefit educational supervision affairs.

6. Studying documentation and updating education information , immigration regulations , housing, other related laws etc to ensure that Thai students are fully aware of this information.

The Chief Executive Officer (CEO : Team Thailand)

1. Working and cooperating with the Royal Thai Embassy in France and Switzerland as a part of Team Thailand.

2. Other missions assigned by the Ambassador.

3. Consulting and services for Thai people who live in France and Switzerland particularly in educational affairs , translating and the legalising of education documents.

4. Facilitating all activities hosted by other team Thailand agencies ,Thai Associations in France and Switzerland with the main purpose of creating networks among the people involved to benefit educational supervision affairs such as Thai students Association in France and Switzerland, Thai women Association in France etc.

Cette mission lui incombe des actions à multiples volets.

1. Accompagnement, suivi et conseil pédagogiques

Dans le cadre de cette action, le Service des Affaires Educatives s’informe sur le système éducatif du pays s’accueil, tant sur le plan global que sur celui des procédures d’admission et d’évaluation des établissements d’enseignement. Il délivre, si besoin est, des attestations en matière éducatives à l’attention des autorités universitaires du pays d’accueil. En cas de problème et dans la mesure où il juge opportun, il intervient auprès des autorités compétentes afin de contribuer à la recherche d’une solution appropriée par les parties concernées.

Le Service conseille et assiste les étudiants boursiers pour faciliter leur séjour au quotidien, notamment en matière de garantie de location d’hébergement et d’attestation de ressources en vue d’une demande de titre de séjour.

Il va sans dire que le Service se doit d’apporter son assistance immédiate en cas d’urgence suite à un accident ou un problème grave de santé.

Par des visites et des réunions régulières et grâce à la technologie d’information et de communication, le Service peut être constamment à l’écoute des boursiers et mieux à même de remplir sa mission.

En ce qui concerne le suivi, tout boursier doit rendre compte tous les 6 mois de l’état d’avancement de ses études de sorte que des problèmes rencontrés puissent être traités dans les meilleurs délais.

2. Coopération et coordination

Le Service des Affaires Educatives à Paris s’emploie à promouvoir et renforcer des relations de coopération avec ses partenaires tels que les établissements d’enseignement et les organismes aussi bien publics que privés en vue de faciliter l’organisation des stages obligatoires des étudiants, des visites d’études ou des programmes de formation de haut niveau des agents de la fonction publique thaïlandaise. Il participe à des réunions organisées par les établissements d’enseignement les organismes publics et privés dans le but de développer des réseaux d’échanges et d’informations.

3. Information et évaluation

Le Service s’informe sur les conditions matérielles des études, notamment l’évolution du coût de la vie dans les pays d’accueil et propose des ajustements des allocations à la Commission de la Fonction Publique pour approbation.

Il se doit d’être au fait de l’évolution de l’environnement législatif et règlementaire pouvant affecter le séjour d’études des boursiers afin que celui-ci se déroule dans le respect du droit en vigueur du pays d’accueil.

4. Enfin, en tant que partie intégrante des services des Ambassades de Thaïlande en France et en Suisse , le Service des Affaires éducatives à Paris participe pleinement à l’action de ces ambassades dans le cadre de ses compétences et des missions qui lui sont confiées.