สัมมนา นทร. ที่จัดไว้เป็นทุนกลาง ปี 2553

Imprimer
2010-05-07 10:23:17

ข่าวจากสำนักงาน ก.พ.

การสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลที่จัดไว้เป็นทุนกลางในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนกลางได้รับทราบถึงนโยบายการจัด สรรให้ไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตลอด จนได้พบกับส่วนราชการเพื่อแลกเปลี่ยนและทำความรู้จักกับบทบาทภารกิจของส่วน ราชการ ซึ่งข้อมูลที่จะได้รับจากการสัมมนาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนการเลือกส่วนราชการ และการจัดสรรสังกัดให้รวดเร็วขึ้น

การสัมมนากำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00 – 11.00 น.

ณ ห้องประชุม 3104 - 3105 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ดังนั้น จึงให้นักเรียนทุนกลางที่อยู่ในประเทศไทยในวัน เวลาดังกล่าว โปรดเข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน โดยโปรดกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาที่แนบ และอีเมล์ไปที่ scholarship@ocsc.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่

คุณจิราลักษณ์ ชื่นศิริ โทร. +662-547-1684 E-mail address : jiraluck@ocsc.go.th หรือ

คุณอัมพร อัศวเดชศักดิ์ โทร. +662-547-1683 E-mail address : amporn_a@hotmail.com

Word - 45 ko
Application form

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส