การคัดเลือกบรรจุผู้ได้รับทุน หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน

Imprimer
2010-04-30 10:53:37

ตามหนังสือ สำนักงาน กพ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553

สาระ

ก.พ. อนุมัติให้ผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นกรณีพิเศษอื่น ซึ่งส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน ได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ได้แก่

1.สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง

2.คุณวุฒิที่ได้รับตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เหมาะสมกับหน้าที่ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือร้อยละ 70 หรือ เทียบไม่ต่ำกว่า

4.ให้ส่วนราชการตั้งกรรมการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากการสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้

5. ให้ส่วนราชการบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการฯ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วในท้องถิ่นของผู้นั้น หรือในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงก่อน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส/เมษายน 2553