ประชุม นทร. ODOS ที่จะสำเร็จการศึกษาปี 2553

Imprimer
2010-04-07 10:40:06

ในประเทศฝรั่งเศส

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 ณ กรุงปารีส

**********************

(JPG)

สนร. ฝรั่งเศสได้จัดการประชุมสัมมนา นทร. หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความมุ่งหมายของทุนเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-51 และ 2551-52 ตามวัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนการเรียนรู้ประสบการณ์ของ นทร. ทราบปัญหาและวิธีการแก้ไข บทเรียนที่ได้รับจากการมาใช้ชีวิต และ ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส

อีกทั้ง สนร. ได้รับทราบความมุ่งหวังของ นทร. หลังจากจบการศึกษา ทั้งในด้านการเรียนและการประกอบอาชีพ โดย สนร. ได้แจ้งให้ นทร. รับทราบนโยบายและความคาดหวังของทางราชการเกี่ยวกับ นทร. หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ตลอดจนข้อมูลและคำแนะนำในการกลับไปประกอบอาชีพในประเทศไทยต่อไป

(JPG) (JPG) (JPG)

ในภาคเช้า ภาพซ้าย
-  เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ( นายวีระพันธุ์ วัชราทิตย์) เป็นประธานเปิดการประชุมและให้โอวาท

ภาพขวา
-  อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน ( ม.ล. พัชรภากร เทวกุล ) กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

การบรรยายภาคเช้า

« นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนหลังสำเร็จการศึกษา » บรรยายโดยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางอรชาต สืบสิทธิ์ รองผู้แทนถาวรไทย ยูเนสโก)

« โอกาสการทำงานในหน่วยงานภาครัฐและการรับทุนรัฐบาล » บรรยายโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) (นายอริยะ สกุลแก้ว )

« ข้อปฏิบัติต่างๆ ของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา » โดย เจ้าหน้าที่ สนร. ฝรั่งเศส

พักทานอาหารกลางวัน

(JPG) (JPG)

ภาคบ่าย

เสวนากลุ่มหัวข้อ “ การประกอบอาชีพในภาคเอกชน” (บริบททางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศไทยในสายตาของภาคเอกชน โอกาสการมีงานทำ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ประกอบการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน) โดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน วิทยากร

(JPG)

-  นายปฏิพล กรกมลพฤกษ์ ผช. ผอ. สำนักงาน เศรษฐกิจการลงทุน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

-  นาย Mano PIERCE ผู้จัดการด้านธุรกิจ โรงแรม Lancaster Hotel กรุงลอนดอน

-  นายบรรพต หอบรรลือกิจ ผู้แทนบริษัท Michelin

นางผ่องพิศ บารอง-เรอโนลท์ ดำเนินการเสวนา

ติดตามด้วยการประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “ บทเรียนชีวิตในฝรั่งเศส และ ความคาดหวังในอนาคต” และ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) กล่าวสรุป และปิดการประชุม

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส มีนาคม 2553