หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของ สนร. ฝรั่งเศส

Imprimer
2010-02-24 16:20:05

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

ตามที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยการเพิ่มหมายเลขใหม่อีก 5 หมายเลข และคงเก็บหมายเลขเดิม 2 หมายเลขไว้ ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการ นทร. ทั้ง 3 ประเทศได้แก่ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และ เยอรมนี ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น

สนร. จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

ติดต่อ อทศ. ณ กรุงปารีส (นายอริยะ สกุลแก้ว)

หมายเลข 01 56 26 04 49 และ 01 56 26 09 82

****************************************************
-  ติดต่อ จนท. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ดูแล นทร ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส และ สวิตเซอร์แลนด์

1. นางผ่องพิศ บารอง เรอโนลท์ ( อาเอื้อย) หมายเลข 01 56 26 10 41

2. นางนรีนุช สมาติ ( อาเอี๊ยด) หมายเลข 01 56 26 10 42

3. นางจีรติ เมลกา ( อาเอียด) หมายเลข 01 56 26 10 43

4. นางบุษยา เวิน ( พี่เหน่ง) หมายเลข 01 56 26 10 44

5. นางนวพรรณ ธาตุเพ็ชร ( พี่น้อยหน่า) หมายเลข 01 56 26 10 45

******************************************************

-  ติดต่อ จนท. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ดูแล นทร. ศึกษาในประเทศเยอรมนี

1. นางจีรติ เมลกา (อาเอียด) หมายเลข 01 56 26 10 43

2. นางบุษยา เวิน ( พี่เหน่ง) หมายเลข 01 56 26 10 44

******************************************************

การโทรจากต่างประเทศ ใช้ 00 33 (0) และตามด้วยหมายเลข

อนึ่ง หมายเลขโทรสารยังคงใช้หมายเลขเดิม 01 56 26 07 36

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และ ขอขอบคุณในความร่วมมือครั้งนี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กุมภาพันธ์ 2553