สารสวัสดีปีใหม่ 2553 จาก อทศ ณ กรุงปารีส

Imprimer
2009-12-24 11:44:23

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2553 นี้ ผมและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขออำนวยอวยพรให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนในความดูแลของ กพ. ที่ศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ประเทศฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส และ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทุกๆ ท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษา และการทำงาน สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง คิดหวังหรือปรารถนาสิ่งใด ก็ขอให้สำเร็จลุล่วงตามความประสงค์ทุกประการ

(GIF)

อริยะ สกุลแก้ว

อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา)

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส