เยี่ยม นทร. โครงการฯ ณ สถาบัน Les Roches สวิต

Imprimer
2009-12-09 15:01:22

การเดินทางไปพบเยี่ยม นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 1-2) ศึกษา ณ สถาบัน Les Roches สวิตเซอร์แลนด์

(GIF) (GIF)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ออท. ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ณ กรุงเบิร์น อท.พัชรภากร เทวกุล อัครราชทูตฝ่ายการศึกษา ณ กรุงลอนดอน อทศ.อริยะ สกุลแก้ว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส นางนรีนุช สมาติ และนางนวพรรณ ธาตุเพ็ชร เจ้าหน้าที่การศึกษา นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงลอนดอน นายMano Pierce ผู้จัดการด้านธุรกิจโรงแรม Lancaster Hotel London เข้าเยี่ยมชมสถาบัน Les Roches และพบปะ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 และ 2 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่จำนวน 8 คน

ทั้งนี้ สถาบัน Les Roches ได้รับการจัดอันดับจากศูนย์การวิจัยระดับโลกให้เป็นสถาบันการโรงแรมที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก ของโลกด้านการผลิตบุคลากร สถาบันมีหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจการโรงแรมหลักสูตรนานาชาติ

คณะฯ สอบถามชีวิต ความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าในการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ นทร. พร้อมทั้งวิทยากร นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงลอนดอน และ นายMano Pierce ผู้จัดการด้านธุรกิจโรงแรม Lancaster Hotel London กล่าวแนะนำ นทร. เรื่องการทำงานธุรกิจการโรงแรมในประเทศไทย

28 พฤศจิกายน 2552 การประชุมสัมมนา นทร. หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์

(GIF) (GIF)

ภาพซ้าย ออท. ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ณ กรุงเบิร์น กล่าวเปิดงาน

ภาพขวา ตัวแทน นทร. หนึ่งอำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 กล่าวขอบคุณ ออท. และมอบดอกไม้

(GIF)

จากภาพ ออท. ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ณ กรุงเบิร์น อท. ณ กรุงลอนดอน อทศ. ณ กรุงปารีส นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ นาย Mano Pierce นางนวพรรณ ธาตุเพ็ชร และ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษาถ่ายรูปร่วมกัน ณ สอท. กรุงเบิร์น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ธันวาคม 2552