การเยี่ยม นทร เมือง Mulhouse-Besançon

Imprimer
2009-12-04 16:59:19

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายอริยะ สกุลแก้ว และเจ้าหน้าที่การศึกษา นางนวพรรณ ธาตุเพ็ชร ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่นที่ 2) ศึกษา ณ สถาบัน IUT Mulhouse / Université Strasbourg Louis Pasteur / IUT Besançon / IUT Vesoul และ Université de Franche Comté

กิจกรรมภาคเช้า - เยี่ยม นทร. เมือง Mulhouse

(GIF)

(GIF)

อทศ. ณ กรุงปารีสและเจ้าหน้าที่ เดินทางถึงเมือง Mulhouse ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับ นทร. สถาบัน IUT Mulhouse จำนวน 5 ราย และจากมหาวิทยาลัย Strasbourg Louis Pasteur จำนวน 1 ราย อทศ ได้สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าในการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น-ข้อเสนอแนะของ นทร. โดย นทร ทุกรายได้รายงานความก้าวหน้าการเรียน อุปสรรคและปัญหาให้ทราบ

กิจกรรมภาคเย็น - เยี่ยม นทร. เมือง Besançon

อทศ. ณ กรุงปารีสและเจ้าหน้าที่ เดินทางถึงเมือง Besançon และร่วมรับประทานอาหารเย็นกับ นทร. สถาบัน IUT Besançon / IUT Vesoul / Université de Franche Comté จำนวน 8 ราย โดย นทร. ทุกรายแนะนำตัวพร้อมข้อมูลความก้าวหน้าในการศึกษาปัจจุบัน

อทศ. แนะนำให้ นทร. มีกำลังใจที่ดีและพยายามตั้งใจเล่าเรียนศึกษาอย่างเต็มที่ สนร. ยินดีสนับสนุนหรือร่วมคิดแก้ไขปัญหาในการศึกษา

(GIF) (GIF)

บรรยากาศเมือง Mulhouse ยามเย็น และเมือง Besançon ยามเช้า

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ธันวาคม 2552