การโอน MA เดือนธันวาคม 2552 – มีนาคม 2553

Imprimer
2009-12-01 10:58:35

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. (กลุ่มงานคลัง) ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ขอให้ธนาคารกรุงแทพ จำกัด ( มหาชน ) ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนเข้าบัญชีรายตัวนักเรียนทุนรัฐบาลงวดเดือนธันวาคม 2552 – มีนาคม 2553 และได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสวิตฯ

1. สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (เล่าเรียนหลวง ก.พ., ก.ต., ก.วิทย์, สกอ., สกอ. (เงินนอกงบประมาณ, สกอ. อัจฉริยะ, สกอ. ขั้นสูง, สกอ. อัจฉริยะ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2552 – มีนาคม 2553

2. สำหรับนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (สวิตเซอร์แลนด์) สนร. ได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบทางอีเมล์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 <

3. สำหรับนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (ฝรั่งเศส) หน่วยงาน CNOUS จะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีนักเรียน

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

1. สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ., ก.ต., ก.วิทย์, สกอ. (ทบวง), สกอ.(ขั้นสูงฯ)) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2552 – มีนาคม 2553

2. สำหรับนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่น 1 และรุ่น 2 (เยอรมัน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2552 – มีนาคม 2553

อ่านประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องการโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน คลิกที่นี่

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2552