โครงการส่งเสริมการผลิตครู (สควค)สาขาวิทย์-คณิต

Imprimer
2009-07-28 10:28:35

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอให้สำนักงาน กพ ประชาสัมพันธ์ข่าว โครงการ ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( สควค) ระยะที่ 3 ( 2553-2560 ) แก่ นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว นั้น สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ในประเทศฝรั่งเศส ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

1. ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค ระยะที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. มีคุณสมบัติเหมาะกับการเป็นครู เข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและ ฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพครู รวมระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ( 3 ภาคการศึกษา) โดยเน้น การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ตามที่โครงการ สควค. กำหนด และมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. เมื่อสำเร็จ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ ฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา และเมื่อปฏิบัติงานครบ 2 ปี จะสนับสนุนให้ศึกษาต่อปริญญาโท 2 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้จากเว็ปไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คือ www.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th/dpst2 หรือ เว็ปไซต์ อื่น ๆเช่น www.vcharkarn.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุณปราณี สร้อยสั้น e-mail : psois@ipst.ac.th โทร. 662 3924021 ต่อ 2308 โทรสาร. 662 3810750

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2552