การเดินทางไปเยี่ยม นทร. ศึกษาเมือง TOULOUSE

Imprimer
2009-07-03 16:27:38

(PNG)

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2552

อทศ ณ กรุงปารีสและ จนท. 2 ราย เดินทางไปเยี่ยม นทร. และดูงานสถานศึกษาเมือง Toulouse ปัจจุบันมี นทร. ศึกษาอยู่ 11 ราย ( โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 1-2 จำนวน 7 ราย และ สังกัดทุนตามความต้องการภาครัฐฯ 4 ราย) คณะฯ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในสถาบันฯ ได้พบปะและเลี้ยงอาหารเย็นแก่ นทร

(PNG)
สนร เชิญ นทร. ภาครัฐ และหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน พบปะทำความรู้จักกัน ไต่ถามทุกข์สุข
(PNG)
นทร นำคณะฯ เยี่ยมชมเมือง Toulouse

(PNG)
ประชุม นทร โครงการฯ วันที่ 20 มิ.ย. 2552 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย Toulouse 1 – Sciences Sociales เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ให้คำแนะนำต่างๆ
(PNG)
ปิกนิกในสวนของมหาวิทยาลัย ก่อนที่คณะจะเดินทางกลับกรุงปารีส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส มิถุนายน 2552