สัมมนา นทร ODOS สวิตเซอร์แลนด์ (รุ่นที่1)

Imprimer
2009-05-25 16:51:58

(PNG)

ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมสัมมนานักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมในสมาพันธ์รัฐสวิส และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี 2552 นี้ โดยแบ่งเป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 13 ราย และ นักเรียนทุนรุ่นที่ 2 จำนวน 10 ราย รวม ทั้งสิ้น 23 ราย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2552 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น สมาพันธ์รัฐสวิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อคิด และคำแนะนำ ในการกลับไปประกอบอาชีพ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ตลอดจนแสดงความยินดี ในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา

สนร. ได้รับเกียรติจากนายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ในการเป็นประธานในการเปิดประชุม ให้โอวาทและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน จะทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างไร” สำหรับกิจกรรมการสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายจากวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท” และ การจัดทำ Workshop เพื่อเป็นกิจกรรมการสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อสังเคราะห์ และเตรียมความพร้อมก่อน การสมัครงานหลังสำเร็จการศึกษา

(PNG) (PNG)

(PNG) (PNG)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

25 พฤษภาคม 2552