นทร. สวิตเซอร์แลนด์เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

Imprimer
2009-05-25 16:14:04

(PNG)

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ( นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ) อัครราชทูต( ฝ่ายการศึกษา ) ณ กรุงลอนดอน ( ม.ล.พัชรภากร เทวกุล ) และ อัครราชทูตที่ปรึกษา( ฝ่ายการศึกษา ) ณ กรุงปารีส( นายอริยะ สกุลแก้ว ) นำนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษา ณ สมาพันธรัฐสวิส จำนวน ๑๒ ราย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับการศึกษา ณ สมาพันธรัฐสวิส และ ขอรับพระราชทานพร (ภาพจากสำนักพระราชวัง)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส 25 พฤษภาคม 2552