การดำเนินการเพื่อขอยกเว้นจ่ายภาษีที่อยู่อาศัย

Imprimer
2009-04-10 17:38:59

วิธีดำเนินการ - ต้องดำเนินการภายในวันที่ 30 พฤษภาคม ของแต่ละปี

1. นำเอกสารสำคัญประจำตัว ได้แก่ หนังสือเดินทาง Carte de séjour และ เอกสารรับรองเงินได้ (ถ้ามี) ไปยื่นที่ Centre des impôts ประจำเขตที่อยู่ (สามารถหาได้จากอินเตอร์เนตหรือ สอบถามได้ที่ Trésor public ใกล้บ้าน)

2. กรอกเอกสาร Déclaration des revenus no. 2042 N ( Déclaration normale) หรือ 2042 S ( Déclaration simplifiée) เพียงหน้าแรก หากมีข้อสงสัยให้ถามเจ้าหน้าที่ ใช้เวลากรอกเพียง 5 นาที แบบฟอร์มนี้ จะให้แจ้งว่ามีโทรทัศน์ในครอบครองหรือไม่ หากมี จะต้องเสียภาษี Audiovisuelle

3. ถ่ายสำเนาเก็บไว้กับตัว 1 ชุดและส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้ Centre des impôts ประจำเขตที่อยู่

4. ประมาณเดือนสิงหาคม จะได้รับ Avis d’impôt- impôt sur les revenus ส่งมา ให้ลงลายมือชื่อ วันที่ และเก็บไว้ที่ตัวเอง

หมายเหตุ

1. เงินค่าใช้จ่ายที่ นทร. ได้รับจากรัฐบาลไทยและเงินค่าช่วยเหลือจาก Caisse d’Allocations Familiales ไม่ถือเป็นเงินรายได้ที่ต้องเสียภาษีในฝรั่งเศส

2. เอกสารรับรองเงินได้ หมายถึงเอกสารที่ออกจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนแสดงว่าท่านมีรายได้ เช่น เอกสารแจ้งยอดดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

3. หากท่านดำเนินการข้างต้นนี้ ท่านจะได้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถยื่นคำร้องได้ทางอินเตอร์เน็ต ในปีถัดไป http://www.impot.gouv.fr

ผลที่จะได้รับ

-  ประมาณเดือนตุลาคม จะได้รับใบเรียกเก็บภาษีส่งมา หากเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัย เพราะไม่มี base nette d’imposition แต่ยังต้องเสียภาษี Audiovisuelle หากมีโทรทัศน์
-  จะไม่ต้องส่ง Déclaration des revenus ให้ Caisse d’Allocations Familiales อีกต่อไป
-  Avis d’impôt- impôt sur les revenus ที่เก็บไว้ สามารถนำไปยื่นขอส่วนลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมบางอย่างได้ เพราะถือเป็นบุคคล non imposable เช่น ห้องสมุดประจำปีของ Bibliothèque Municipale เป็นต้น

ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก นทร. วุฒิพงศ์ ศิริจันทรานนท์