เยี่ยม นทร โครงการฯ เมือง le Mans และ Laval

Imprimer
2009-04-02 14:48:01

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส นำโดย อทศ. ฝ่ายการศึกษา ( นายอริยะ สกุลแก้ว ) และ จนท. 2 ราย ( นางจีรติ เมลกา และ นางบุษยา เวิน ) เดินทางไปเยี่ยม นทร. โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่นที่ 1-2 ) ที่กำลังศึกษาใน 2 เมือง
-  ภาคเช้า เยี่ยม นทร. ศึกษาใน สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา (IUT) เมือง Le Mans
-  ภาคบ่าย เยี่ยม นทร. ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา (IUT) เมือง Laval

ตามคำเชิญของ รองผู้อำนวยการสมัชชาผู้บริหารสถาบัน IUT และ ผู้อำนวยการบริหารสถาบัน IUT - Le Mans ( Professeur Patrick DONNET )

(PNG)
คณะฯ ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ และ นทร. ศึกษา ณ เมือง Le Mans
(PNG)
คณะฯ ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ และ นทร. ศึกษา ณ เมือง Laval

ในการนี้ คณะ ฯ ได้เยี่ยมชมห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการ ใน 5 ภาควิชา และ 1 ศูนย์ : Chimie / Génie de Mécanique et Productique / Génie Biologique / Technique de Commercialisation / Service et Réseaux de Communication และ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสแก่ นักเรียนต่างชาติ

(PNG)

อทศ ณ กรุงปารีส มอบหนังสือที่ระลึกแก่ Professeur Patrick DONNET

สนร. จัดการประชุม นทร. 2 เมือง เพื่อติดตามเรื่องการเรียน และ ความเป็นอยู่ตลอดจน รับทราบข้อขัดข้อง และ ปัญหาต่างๆ ดังนี้

-  IUT - Le Mans นทร. ร่วมประชุม จำนวน 14 ราย และ นทร 11 ราย ศึกษาในมหาวิทยาลัย Du Maine มีชั่วโมงเรียนสำคัญ ต้องนำเสนอผลงานในชั้นเรียนจึงมาร่วมประชุมไม่ได้

-  IUT- Laval นทร. มาประชุม 4 ราย จาก 6 ราย ( อีก 2 รายไปฝึกงานที่ประเทศไทย )

สนร. ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ผู้อำนวยการและคณาจารย์ของ สถาบันทั้ง 2 แห่ง ต่างกล่าวชื่นชมนักเรียนไทย ที่มีความมุมานะ ตั้งใจเรียน และ มีอุปนิสัยที่พร้อมเปิดรับความรู้ และ สิ่งใหม่ๆ ทั้ง 2 ประการเป็นคุณสมบัติที่ดีของการเรียนรู้ และ ช่วยให้การสอนของอาจารย์ประสบความสำเร็จได้ ตามวัตถุประสงค์อีกด้วย

(PNG)

ผู้อำนวยการและอาจารย์นำชมห้องปฏิบัติการ Génie Biologique (IUT- Laval )

JPG - 1.6 Mo
OUEST FRANCE

ภาพข่าว สนร. เดินทางมาเยี่ยมสถาบัน และ นทร. ศึกษา IUT- Laval ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น OUEST France ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2552

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร)

1 เมษายน 2552