สกพ. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง

Imprimer
2006-01-24 16:10:23

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาอยู่ใน ต่างประเทศและถือหนังสือเดินทางแบบเดิมที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุและจะต้องจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Passport) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป สามารถเบิกค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Passport) ได้ ตามอัตราที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักได้ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัดและตามความจำเป็น

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิค (e-passport)

นทร. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิค (e-passport) ได้ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

2. ค่าเดินทาง ได้แก่ - ค่าบัตรโดยสารรถไฟชั้นสอง ไป-กลับ เส้นทางเมืองที่ศึกษา-ปารีส

-  ค่าบัตรโดยสารรถใต้ดินหรือรถประจำทางในปารีส เส้นทาง สถานีรถไฟ/ สนามบิน – สถานทูต

ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ขอให้แสดงหลักฐานยืนยันว่าค่าบัตรโดยสารเครื่องบินประหยัดกว่าบัตรโดยสารรถไฟชั้นสอง จริง ( แสดงข้อมูลจาก www.sncf.com ประกอบ)

3. ค่าที่พัก สามารถเบิกได้ตามราคาที่จ่ายจริง 1 คืน ภายในวงเงิน 40 ยูโร โดยอนุมัติให้แก่ นทร. ที่ใช้เวลาเดินทางไป-กลับ ทางรถไฟ เส้นทางเมืองที่ศึกษา – ปารีส ตั้งแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไป หรือ กรณีจำเป็นอื่น เช่นเวลาถึงที่หมายเป็นยามวิกาลไม่ปลอดภัย โดย สนร.พิจารณาเหตุผลตามความจำเป็นแต่ละราย ( แสดงข้อมูลจาก www.sncf.com ประกอบ)

●ในการเดินทางมาทำหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิค ขอแนะนำให้นัดหมายสถานกงสุลล่วงหน้า และเลือกมาวันที่ไม่มีชั่วโมงเรียน หรือกระทบกระเทือนเวลาเรียนน้อยที่สุด

●ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โปรดใช้แบบฟอร์มของ สนร. โดยดึงได้จากเว็บไซต์ โดยแนบใบเสร็จรับเงิน และกากบัตรโดยสารรถไฟตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบ

●ผู้ที่ได้ทำหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิคก่อนหน้านี้ และมิได้เก็บหลักฐานไว้ขอให้ดำเนินการดังนี้
-   ใช้สำเนาหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิคแทนใบเสร็จค่าธรรมเนียม
-   ใช้ข้อมูลจาก www.sncf.com แสดงราคาบัตรโดยสาร โดยใช้เที่ยวเดินทางและวันในรอบสัปดาห์เดียวกับวันที่เดินทางจริง เช่นเดินทางวันพุธ เที่ยว 15.00 น.
-  ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบ