ค่าธรรมเนียมขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Passport)

Imprimer
2009-02-16 12:10:43

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาอยู่ใน ต่างประเทศและถือหนังสือเดินทางแบบเดิมที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุและจะต้องจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Passport) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป สามารถเบิกค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Passport) ได้ ตามอัตราที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักได้ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัดและตามความจำเป็น

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิค (e-passport)

นทร. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิค (e-passport) ได้ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

2. ค่าเดินทาง ได้แก่ - ค่าบัตรโดยสารรถไฟชั้นสอง ไป-กลับ เส้นทางเมืองที่ศึกษา-ปารีส

-  ค่าบัตรโดยสารรถใต้ดินหรือรถประจำทางในปารีส เส้นทาง สถานีรถไฟ/ สนามบิน – สถานทูต

ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ขอให้แสดงหลักฐานยืนยันว่าค่าบัตรโดยสารเครื่องบินประหยัดกว่าบัตรโดยสารรถไฟชั้นสอง จริง ( แสดงข้อมูลจาก www.sncf.com ประกอบ)

3. ค่าที่พัก สามารถเบิกได้ตามราคาที่จ่ายจริง 1 คืน ภายในวงเงิน 40 ยูโร โดยอนุมัติให้แก่ นทร. ที่ใช้เวลาเดินทางไป-กลับ ทางรถไฟ เส้นทางเมืองที่ศึกษา – ปารีส ตั้งแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไป หรือ กรณีจำเป็นอื่น เช่นเวลาถึงที่หมายเป็นยามวิกาลไม่ปลอดภัย โดย สนร.พิจารณาเหตุผลตามความจำเป็นแต่ละราย ( แสดงข้อมูลจาก www.sncf.com ประกอบ)

●ในการเดินทางมาทำหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิค ขอแนะนำให้นัดหมายออนไลน์ กับ สอท ณ กรุงปารีสทางเว็ปไซต์ http://www.thaiembassy.fr/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a5/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/ ควรเลือกมาวันที่ไม่มีชั่วโมงเรียน หรือกระทบกระเทือนเวลาเรียนน้อยที่สุด

●ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โปรดใช้แบบฟอร์มของ สนร. โดยดึงได้จากเว็บไซต์ โดยแนบใบเสร็จรับเงิน และกากบัตรโดยสารรถไฟตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบ