ประกาศเรื่อง หนังสือเดินทางอีเลคทรอนิกส์

Imprimer
2009-02-16 12:07:27

ด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ฝ่ายกงสุล ได้แจ้งให้ สนรฯ ทราบเรื่องหนังสือเดินทางระบบใหม่ คือ หนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ ( e-passport ) ซึ่งมีระบบป้องกันการปลอมแปลงสูง เพราะมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพของผู้ถือหนังสือเดินทาง และจะอ่านได้จากเครื่อง Automatic Gate ณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ หนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ ( e-passport ) มีอายุใช้งาน 5 ปี จำนวน 50 หน้า ไม่มีการต่ออายุแต่จะขึ้นเล่มใหม่เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บันทึก แก้ไขเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ ผู้ที่ต้องการขอต่ออายุหนังสือเดินทางจึงไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากต้องขึ้นเล่มใหม่เป็นหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ กำหนดเริ่มใช้หนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ ( e-passport ) ตั้งแต่ สิงหาคม 2548 ทั้งนี้ นทร. ทุกคนที่มีหนังสือเดินทางในระบบเดิมยังสามารถใช้ต่อได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุ ในโอกาสเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้ยกเลิก การออกหนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกประเภท (Gratis Passport)

(JPG)

การเตรียมเอกสารและดำเนินการ

1. นัดหมาย นทร. ติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โทร 01 56 26 50 50 ต่อ 123 เวลา 9.30 -12.30 น. และ 14.30 - 17.30 น.

2. เอกสารที่ต้องเตรียมมา

2.1 หนังสือเดินทางในระบบเดิมตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด และสำเนา Carte de séjour

2.2 หนังสือนำจากต้นสังกัด และ/หรือ หนังสือนำจาก สนรฯ

สำเนาเอกสารต่อไปนี้ 1 ชุด

2.3 บัตรประชาชน (เลข 13 หลัก)

2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน

2.5 บัตรประจำตัวนักศึกษา

2.6 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 3.5x4.5 ซ.ม. 1 ใบ

3. ต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง ณ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 rue Greuze 75116 Paris / รถไฟใต้ดิน สาย 6 และ 9 สถานี Trocad้ro

3.1 กรอกเอกสาร 1 ชุด คือ คำร้องขอหนังสือเดินทางและคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูต(เรียนท่านกงสุล) สามารถดึงคำร้องทั้ง 2 ได้จากเว็ปไซต์ สนรฯ หมวดคำร้อง

3.2 ชำระค่าธรรมเนียม 30 ยูโร - นทร. โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อเบิกจ่ายในภายหลัง ซึ่ง สนรฯ ได้ประสานกับสำนักงาน กพ. เรื่องการขอเบิกคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว และจะแจ้งผลให้ทราบในโอกาสแรก - ขรล. โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อเบิกคืนจากต้นสังกัด

3.3 รับใบเสร็จและนำเอกสารมาดำเนินการ (วัดส่วนสูง ถ่ายภาพ พิมพ์ลายนิ้วมือ )

3.4 การมารับเล่ม (ใช้เวลาประมาณ 4 -5 สัปดาห์) เนื่องจากการผลิตเล่มยังคงต้องได้รับอนุมัติและ ดำเนินการในประเทศไทยจึงส่งต่อมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ดังนั้น ควรโทรมา สอบถามฝ่ายกงสุลก่อน

หากต้องการขอให้ สนรฯ บริการ จัดส่งหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ โปรดเตรียมซองจดหมายพร้อมจ่าหน้าซองถึงท่านเอง ติดแสตมป์อัตรา 3.72 ยูโร พร้อมแบบฟอร์มไปรษณีย์ลงทะเบียน SANS AVIS DE RECEPTION

ข้อมูล : นายชาญชัย จรัญพัฒนากิจ อัครราชทูตที่ปรึกษา ดูแลงานด้านกงสุล นายกฤช คมสัน กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และ จนท. ฝ่ายกงสุล อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mfa.go.th หรือ consular05@mfa.go.th

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส : ส.ค. 2548 : BH