สำนักงาน กพ. มาตรวจเยี่ยม สนร. ในภาคพื้นยุโรป

Imprimer
2009-01-16 10:38:35

(JPG) (JPG)

เลขาธิการ กพ., รองเลขาธิการ กพ. (ว่าที่ ร.ต.วินัย ชาคริยานุโยค) และผู้อำนวยการ กลุ่มการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ (นางรัตนา อุบลสิงห์) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในภาคพื้นยุโรป ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2552 โดยเริ่มจากการตรวจเยี่ยม สนร. อังกฤษในวันที่ 7-9 มกราคม 2552

วันที่ 9-10 มกราคม 2552 รองเลขาธิการ กพ. และ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ ได้เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อตรวจเยี่ยม สนร. โดย อทศ ณ กรุงปารีส (นายอริยะ สกุลแก้ว) ได้รายงานภารกิจของ สนร. และการดูแลและจัดการการศึกษาแก่ นทร. ที่ศึกษาในฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ในการนี้ รองเลขาธิการ กพ. ได้ให้แนวนโยบายในการปฏิบัติงาน และได้แจ้งข่าวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภาครัฐ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาของสำนักงาน กพ. ด้วย

ภาพ 1 บรรยากาศการประชุม เพื่อรับนโยบายจากเลขาธิการ กพ. นายปรีชา วัชราภัย ณ ประเทศอังกฤษ วันที่ 8-9 มกราคม 2552

ภาพ 2 หลังจากการประชุมรับมอบนโยบาย จนท. สนร. ฝรั่งเศสถ่ายภาพร่วมกับคณะจาก สกพ. และมีผู้แทนจากบริษััท TSC ( ผู้ดูแล นทร. ในประเทศเยอรมัน) เดินทางมารับนโยบายฯ ที่ปารีสด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

13 มกราคม 2552