Prof. BROSSE ( U. du Maine) ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เคมี)

Imprimer
2008-10-31 15:09:24

(JPG)

สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับ Prof. BROSSE ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสที่ Prof. Jean-Claude BROSSE จากมหาวิทยาลัย Du Maine เมือง Le Mans ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ฯพณฯ นายธนะ ดวงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส มอบหมายให้ ม.ล. พัชรภากร เทวกุล อัครราชทูตฝ่ายการศึกษา เป็นผู้แทนไปร่วมแสดงความยินดี ในงานเลี้ยงรับรองที่จัด ณ มหาวิทยาลัย Du Maine ในวันที่ 20 ตุลาคม 2551

-  รูปบน Prof. Philippe DANIEL รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัย Du Maine มาให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมเมืองเก่าสมัยกลาง

-  รูปล่างซ้าย Prof. Yves GUILLOTIN อธิการบดีมหาวิทยาลัย Du Maine และ อท. ม.ล. พัชรภากร เทวกุล กล่าวแสดงความยินดี และแสดงเจตนารมณ์สืบสานความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัย ฝรั่งเศส – ไทยต่อไปในอนาคต

-  รูปล่างขวา ผู้มาร่วมงานประกอบด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัย Du Maine และ รศ. ดร. ปราณี ภิญโญชีพ ตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 27 ตุลาคม 2551

(JPG) (JPG)