เยี่ยม นทร. “ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน" เมือง Le touquet

Imprimer
2008-09-16 10:51:06

การเดินทางไปเยี่ยม นทร. “ หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน” สถาบันการโรงเแรมและการท่องเที่ยว Lycée Hôtellerie et Restauration du Touquet

(JPG) (JPG)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร) โดย อท ณ กรุงลอนดอน ( นางสุชาดา รังสินันท์) และเจ้าหน้าที่ 2 ราย ( นางจีรติ เมลกา และ นางบุษยา เวิน) เดินทางไปเยี่ยม นทร. โครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน” ( รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2) จำนวน 5 ราย ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( BTS) ณ สถาบันการโรงเแรมและการท่องเที่ยว Lycée Hôtellerie et Restauration du Touquet เมือง Touquet Paris Plage ในวันที่ 11 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ดังรายละเอียด

ภาคเช้า ผู้อำนวยการ ( Proviseur Henri CHWEUDURA ) และคณาจารย์คอยให้การต้อนรับคณะฯ นำเยี่ยมชมสถาบันและห้องปฏิบัติการครัว ซึ่งมี นทร. โครงการ (รุ่นที่ 2) กำลังเรียนอยู่

กลางวัน สถาบันฯ ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะฯ ณ ภัตตาคารสาธิต การเดินทางมาเยี่ยม นทร. และ สถาบันฯ ในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกนั้น สถาบันฯ ได้จัดทำ้ ประติมากรรมชอคโกเลต เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ ในการ ประสานความร่วมมือ ในครั้งนี้

ภาคบ่าย พบ นทร. โครงการฯ จำนวน 5 ราย - รุ่นที่ 1 จำนวน 2 ราย ศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการครัวและสาขาการจัดการโรงแรม -รุ่นที่ 2 จำนวน 3 ราย ศึกษาชั้นเตรียมความพร้อม (Mise à niveau – MAN)

ในการนี้ อท ณ กรุงลอนดอน ได้แจ้งข่าวสารต่างๆ และสนทนาติดตามเรื่องการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของ นทร. ตลอดจนให้คำแนะนำเรื่องการเรียน โดยมีอาจารย์ประจำชั้นของ นทร. ร่วมอยู่ด้วย

คณะฯ เดินทางกลับกรุงปารีสโดยสวัสดิภาพ

(JPG) (JPG)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร)

15 กันยายน 2551