การศึกษาดูงานในฝรั่งเศสของสำนักงาน กพ - สปร

Imprimer
2008-08-01 16:12:52

(JPG)

การศึกษาดูงานของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ( สปร ) ตามโครงการ พัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะด้านการจัดการทุนมนุษย์

คณะดูงานจากสำนักงาน ก.พ. (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ) นำโดยรองเลขาธิการ ก.พ. ( นา่งทวีลาภ จันทนะเสวี ) และคณะฯ รวม 8 ท่าน ร่วมศึกษา -ดูงานระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2551 ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และเบลเยี่ยม โดย วันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2551 คณะฯ ได้ศึกษา และดูงานในประเทศฝรั่งเศส ดังรายละเอียด

วันที่ 1 ก.ค. 2551

ภาคเช้า ศึกษาและดูงาน สถาบัน ENA.(Ecole Nationale d’Administration) โดยมีเจ้้าหน้าที่ของสถาบันฯ นำชมและรับฟังการบรรยายในห้วข้อ การคัดเลือก การจัดหลักสูตรการศึกษา การบรรจุข้าราชการในประเทศฝรั่งเศส โดย นาย Bernard LEVAUX รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันฯ

ภาคบ่าย

ทัศนศึกษาเมืองเก่ายุค Middle Age ยูเนสโกจัดอันดับ เป็นมรดกโลก) เมือง Provins ระยะทางจากกรุงปารีส 100 กิโลเมตร นำชมมืองโดย M. Bruno Baron-Renault ( อดีตผู้แทนหอการค้า และอุตสาหกรรม ไทย- ฝรั่งเศส ) ในโอกาสนี้ได้พบ คารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัด (Sous Préfet de Provins ) Monsieur Thierry BARON และ รับฟังการบรรยายเรื่องการปกครองส่วนภูมิภาค และ ความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลาง ในการนี้ นายThierry BARON เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะฯ ด้วย

ภาคเช้าที่ ENA (JPG) (JPG)

-  ภาพบน การดูงานที่ ENA

(JPG) (JPG)

-  ภาพล่าง ดูงานที่ Provins

วันที่ 2 ก.ค. 2551

-  ภาคเช้า ศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุป ด้านการจัดการความร ู้และการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ สถาบันINSEAD ( Institut Européen d’Administration des Affaires ) และในภาคบ่าย คณะฯ เดินทางออกจากฝรั่งเศสไปยังประเทศเบลเยี่ยม

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

กรกฎาคม 2551