ประกาศ : การติดต่อ CROUS ในเมืองที่ศึกษาของ นทร.ODOS รุ่น2

Imprimer
2008-07-08 16:30:21

ประกาศ : การติดต่อ CROUS ในเมืองที่ศึกษาของ นทร.ODOS รุ่น2 Modifier cette rubriqueModifier cette rubrique

ประกาศ : การติดต่อ CROUS ในเมืองที่ศึกษาของ นทร.ODOS

ถึง นทร.โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ( รุ่นที่ 2) ศึกษาระดับอุดมศึกษา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) ได้เคยแจ้งให้ทราบว่า รัฐบาลไทย ได้ทำความตกลงกับรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อมอบหมายให้องค์กร CNOUS เป็นผู้จัดการดูแล นทร.ในโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เริ่มเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย – IUT / Lycée Professionnel) ร่วมกับ สนร.นั้น บัดนี้ สนร.ได้ประสานงานกับ CNOUS ในการติดต่อจัดหาห้องพักในหอพักของรัฐตามเมืองต่างๆที่ นทร.จะเข้าศึกษา จึงขอให้แจ้งสิ่งที่ นทร.ต้องทราบและ/หรือดำเนินการดังต่อไปนี้

1. การติดต่อกับ CROUS ของเมืองที่จะเข้าศึกษา ได้ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อ
-  ขอนัดวันที่ นทร.จะไปพบเพื่อรายงานตัว
-  ขอทราบจากเจ้าหน้าที่ของ CROUS ว่าจะได้ที่พักที่ใด และจะต้องจัดเตรียม เอกสารส่วนตัวอะไรบ้าง เช่น สำเนาสูติบัตรภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ
-  ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ CROUS ขอให้ นทร.รายงานตัวว่าเป็น Boursier Thaïlandais du Programme ODOS โดยหลักการ หลังวันที่ 15 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ของ CROUS จะได้รับรายชื่อ นทร. ที่จะศึกษาต่อในเมือง ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
-  สนร. แนบรายชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดการนักเรียนทุนรัฐบาลต่างประเทศ ที่มีสัญญากับรัฐบาลฝรั่งเศส (SERVICE BGF-BGE)

2.หอพักของรัฐที่ CROUS จัดให้ จะเรียกเก็บ ค่าประกันความเสียหาย ( Assurance Logement ) และค่ามัดจำ (Caution) ขอให้ นทร. รับผิดชอบชำระเอง

3. นทร. ที่ไม่ประสงค์พักในหอพักที่ CROUS จัดให้ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
-  แจ้งให้ สนร.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
-  แจ้งให้ CROUS ของท่านทราบว่า จะไม่ขอสมัครเข้าหอพักของ CROUS ในปีการศึกษานี้
-  ในการทำสัญญาเช่าที่พัก ต้องมีการค้ำประกัน ( Caution Solidaire) สนร. ไม่สามารถค้ำประกันให้ได้ และในกรณีที่จะ ต้องจ่ายค่าภาษีที่อยู่อาศัย ( taxe d’habitation ) นทร. ต้องรับผิดชอบเอง

4. การรายงานตัว นทร. ทุกคนที่อยู่ในความดูแลของ CNOUS จะต้องไปรายงานตัว ด้วยตนเอง ณ CROUS ที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 1 กันยายน 2007 นี้ เพื่อ
-  รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเดือน กย. 2007 จำนวน 900 ยูโร
-  ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับการเข้าที่พักและการประกันสุขภาพ
-  ขอให้นำรายละเอียดบัญชีธนาคาร ( RIB) ติดตัวไปด้วย เพื่อการโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชี ในงวดต่อๆ ไป

5. เอกสารที่จะได้รับจาก CROUS เมื่อ นทร.รายงานตัวกับ CROUS แล้ว
-  Attestation de bourse ( หนังสือรับรองสถานภาพักเรียนทุน )
-  dossier de couverture social ( เอกสารการประกันสุขภาพ)
-  attestation pour la carte de séjour ( หนังสือรับรอง เพื่อขอบัตรพำนักกับ Préfecture ในเมืองที่ศึกษา)

6. ประกันสุขภาพเสริม (Mutuelle étudiante) นทร.ในโครงการฯ ทุกคนต้องทำประกันสุขภาพเสริม (Mutuelle étudiante) ทั้งนี้ CROUS จะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อ และ ชำระค่าประกันเสริม กับหน่วยงานประกันเสริมเองโดยตรง นทร.ไม่ต้องชำระเงินค่าประกันประกันเสริม

7. รายงานผลการศึกษา นทร.ในความดูแลร่วมของ สนร.และ CNOUS จะต้องรายงานผลการศึกษา 2 ครั้งต่อปี ภายในเวลาที่ CROUS กำหนด และสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมรายละเอียดคะแนนให้แก่ สนร. ด้วย

8. สรุป นทร.ในโครงการ ODOS จะได้รับทุนจากรัฐบาลไทยโดยผ่าน CROUS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้
-  ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 900 ยูโร/เดือน จ่ายทุกต้นเดือนโดยการโอนเข้าบัญชี นทร. รายตัว เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2007 เป็นต้นไป
-  ค่าเล่าเรียน - CROUS เหมาจ่ายคนละประมาณ 162 ยูโร/ปี เบิกจ่ายเมื่อแสดงสำเนาหลักฐานการลงทะเบียนต่อ CROUS
-  นทร.ขอเบิกส่วนที่เกิน (ตามที่จ่ายจริง) จาก สนร.
-  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา เหมาจ่ายปีละ 700 ยูโร (สำหรับปีการศึกษา 2007-08 นทร.ได้รับโอนจาก สำนักงาน ก.พ (กองคลัง) ในหมวดค่าหนังสือฯ แล้วคนละ 350 ยูโร พร้อมกับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด กค.-กย. 2007)
-  ค่าประกันสุขภาพภาคบังคับ ( Sécurité Sociale Obligatoire ) ประมาณ 189 ยูโร หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย และค่าประกันสุขภาพภาคบังคับอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ง สนร. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

สนร.ขอย้ำว่า ปัญหาที่พักนักศึกษาในฝรั่งเศสเป็นปัญหาวิกฤต ดังนั้น สนร.ขอให้ นทร.ในโครงการฯ ตระหนักว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามอย่างดีที่สุด ที่จะจัดหาที่พักให้ นทร.ให้ทันการเปิดภาคการศึกษาในเดือนกันยายน 2007 นี้ เพื่อให้ นทร.หมดกังวลเรื่องที่อยู่และตั้งในเรียนปีแรกในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้น สนร.ขอแนะนำว่า นทร.ควรจะเข้าที่พักตามที่ CROUS จัดหาให้ และหากมีปัญหาใดๆ จึงค่อยพิจารณาหาทางแก้ไขในภายหลัง ทั้งนี้ ขอให้ นทร.ตระหนักว่า เจ้าหน้าที่ของ CROUS ยินดีและพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของนักเรียนเสมอ

นทร. ที่เรียนเตรียมความพร้อมภาษาปีที่ 2 สนร. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทางเว็บไซต์ในโอกาสแรก

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการ หากมีปัญหาใดๆ สนร. ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในฝรั่งเศส

10 กรกฎาคม 2550