การวางแผนอนาคตการศึกษา ปี 2551

Imprimer
2008-03-18 10:13:02

(JPG)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) จัดประชุมเรื่อง « การวางแผนอนาคตการศึกษา » สำหรับ นักเรียนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 1 จำนวน 18 ราย ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2551 เวลา 9.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

-  นทร. ได้รับทราบแนวนโยบายในการจัดการดูแลการศึกษาของ นทร. ทุนโครงการฯ
-  นทร. ได้รับข้อมูล และ ข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และ วางแผนการศึกษาของตนเองในอนาคต
-  นทร. ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการศึกษา และ เรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหา

นักเรียนที่มาร่วมประชุม ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ปัญหา วางแผนการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับตนเอง

สนร. มีภาพบรรยากาศมาให้ชมกัน .....

การประชุมครั้งที่ 1 นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 1-จำนวน 18 ราย ในวันที่ 15 เมษายน 2551

การประชุมครั้งที่ 2 นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 2จำนวน 41 ราย ในวันที่ 28 เมษายน 2551

(JPG) (JPG)

(JPG) (JPG)

(JPG) (JPG)

(JPG) (JPG)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.)

เมษายน 2551