กิจกรรมเทอดพระเกียรติ ณ เมืองLyon

Imprimer
2008-02-25 12:09:53

(JPG)

ตามที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร) ได้มีประกาศ เรื่องการจัดงาน เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย สมาคม นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ( สนทฝ.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต และ ได้มี นทร. แจ้งความประสงค์ เข้าร่วมงานดังกล่าวประมาณ 140 คน นั้น

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 สนร. ได้รับแจ้งเรื่อง รายละเอียดและกำหนดการจัดงาน ดังนี้

-  วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 17.00 น. - 19.15 น. การแสดงปาฐกถาของนายเตช บุนนาค ( ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง) ณ เมืองลียง

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานดังกล่าว โปรดยืนยันและลงทะเบียนกับ สนทฝ. ทางเว็ปไซต์ที่แนบ www.aetf-online.com

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

23 กุมภาพันธ์ 2551

บัดนี้ กิจกรรมดังกล่าวผ่านพ้นไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย สนร. มีภาพบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี ของนักเรียนและคนไทยในประเทศฝรั่งเศส ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาให้ชมกัน เป็นบันทึกความทรงจำที่ดีที่ได้เข้าฟัง การบรรยาย พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

7 พฤษภาคม 2551

(JPG) (JPG)

(JPG)

(JPG)

(JPG) (JPG)