ประวัติและการดูแลจัดการการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล

Imprimer
2009-01-29 11:53:10

english Français

ประวัติของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ และการดูแลจัดการการศึกษา

ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เริ่มส่งคนไปศึกษาต่างประเทศครั้งแรกตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โดยส่งไปศึกษาประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรก นักเรียนที่ส่งไปศึกษาได้แก่ "นายฉุน" ซึ่งได้ศึกษาวิชาการเดินเรือ และฝากการดูแลไว้กับกัปตันเดินเรือสมุทร จากนั้น นับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) จวบจนถึงปัจจุบัน ได้มีการส่งคนไทยไปศึกษาต่างประเทศโดยตลอด

การจัดการการศึกษาของนักเรียนไทยในต่างประเทศ เริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยระยะแรกมีผู้ดูแลนักเรียนเป็นชาวอังกฤษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 หน้าที่ในการดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลในต่างประเทศ ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการรักษาพระราชบัญญัติ ( ก.ร.พ. ) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 ต่อมา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2476 ได้เปลี่ยนชื่อกรรมการดังกล่าวเป็น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ. )

ปัจจุบันสำนักงาน ก.พ. มีสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา โดยมี อัครราชทูต ( ฝ่ายการศึกษา ) และ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)” เป็น ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน มีหน้าที่เสมือนเป็น “ผู้ปกครอง” ของนักเรียน ทำหน้าที่ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับด้านการดูแลจัดการศึกษาให้แก่บุคลากรภาครัฐ ข้าราชการลาศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ โดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร. ฝรั่งเศส) ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2505 ในอดีตที่ผ่านมา สนร.ฝรั่งเศส มีนักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลจำนวนไม่มากนัก ลักษณะการดูแลจัดการศึกษา จึงมีความใกล้ชิดให้การบริการดูแลเป็นรายบุคคล เปรียบการดูแลในลักษณะการดูแล ลูกหลานหรือคนในครอบครัว

ปัจจุบัน ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นแบบบูรณาการ หรือ CEO ( Chef Executive Officer) หรือ ที่รู้จักกันดีในชื่อ “ทีมประเทศไทย” สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ จึงได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมไทยแลนด์ ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดย สถานเอกอัครราชทูต โดยมีเอกอัครราชทูตทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-ปัจจุบันจำนวนนักเรียนในความดูแลของ สนร. ฝรั่งเศสมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้รูปแบบการทำงานแตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิง สนร. ฝรั่งเศส จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยต้องขยายขอบเขตกว้างขึ้น ดังนั้น การดูแลนักเรียนจึงมีลักษณะที่ต่างจากในระยะแรก โดยต้องมีการจำแนกจัดกลุ่ม และใช้วิธีการบริหารดูแลจัดการที่แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของนักเรียน ในแต่ละประเภท และมุ่งการทำงานในลักษณะประสานจัดให้มีโครงการเสริมด้านการดูแลจัดการการ ศึกษา พัฒนารูปแบบ โครงการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และการสร้างระบบพี่เลี้ยงและระบบเครือข่ายระหว่างนักเรียน และ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ ตลอดจนการมุ่งส่งเสริม การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาทางวิชาการ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 13 ได้กำหนดให้สำนักงาน ก.พ. เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ( ก.พ.ค.) โดยเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรม ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนภาครัฐให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภารกิจในการดูแลนักเรียนนั้น เป็นไปตามมาตรา 13 (9) “ดำเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบ ของ ก.พ. ตามมาตรา 8 (8)” มาตรา 13 (10) “ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามข้อบังคับหรือ ระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา 8 (9)” และ ตามข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และ นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ ทำหน้าที่แทน ก.พ. ในการดูแล และ ให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และ นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ สามารถแบ่งประเภทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆ สรุปได้ดังนี้

1. การดูแลจัดการศึกษา การให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนทุนอื่นๆที่ฝากอยู่ในความดูแลของ ก.พ.ตามระเบียบที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรม ตามโครงการระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

2. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประสานงานระหว่างสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมงานดูแลจัดการการศึกษา

4. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถานเอกอัครราชทูตและสำนักงาน ก.พ.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2557

Historical Background and Basic Information concerning the Office of Educational Affairs (OEA)

The origins of the Office of Educational Affairs, formerly the “Thai students Office” go back to 1880 when Prince Prisdang, a nephew of Rama III, became the first resident Siamese Minister to the Court of St. James. King Rama V (King Chulalongkorn) bestowed on him the responsibility of taking the first group of nine students to Europe in 1881, finding schools for them and supervising their progress so that none would be “idling or lagging behind in his work” and he later became the first person to formally have responsibility for Siamese students in the United Kingdom, taking the style of “ Superintendent”. This title continued to be used until fairly recently, the position is now known as the Minister Counsellor (Education).

In 1933, King Rama VII later assigned the Civil Service Committee ( CSC), with the responsibility for carrying out the management of government scholarship programmes, ranging from the establishment of government scholarship policies, regulations, and directives to the recruitment of competent scholars,and their supervision, as well as their placement in government service positions after graduation.

The Office of the Civil Service Commission currently has an Office of Educational Affairs, OEA, in 6 countries : the United States of America, the United Kingdom, France, Australia, Japan and Germany. The person responsible for this task is the Minister (Education) or Minister Counsellor (Education) who acts as the guardian of the Royal Thai Government scholarship students and is also responsible for Government officials on leave and Thai students under supervision. The Office of Educational Affairs has authority in administering all educational supervision assigned by the Office of the Civil Service Commission.

The Office of Educational Affairs, France was initially established in 1962. For most of the period since then, OEA, Paris has not had a large number of Thai students under supervision and the method of educational supervision during that time was largely based on individual oversight very much along the lines of what amounted to an extended family.

More recently, the public government administration has been charged to a “Chef Executive Officer” (CEO) and is more commonly known as “Team Thailand”. All of the Thai Government agencies in a foreign country are under the umbrella of “Team Thailand” with OEA, Paris as one of the members of “Team Thailand” and with the ambassador in overall control of this particular administration as the local head of “Team Thailand”.

Since 2004, the number of Thai students under supervision has increased gradually. This growth in numbers has obliged the OEA to change its working style. The educational supervision methods are much different from those of the past and have had to be totally modified with a view to classifying the various types of scholarship and to administer all educational supervision procedures and projects with the aim of efficiently supporting their successful educational outcome. The OEA has been also developing communication and information technology as well as creating mentor systems and networks bringing together the OEA, Thai scholarship students plus local Thai Institutions and Thai associations with the main purpose of pooling the efforts of all of those involved to further promote successful and positive educational outcomes for our students. The OEA has also emphatically promoted all activities related to the support of education and research networks.

The Civil Service Act of 2008 and its definition in section 9(10)

The office of the Civil Service Commission(OCSC) serves as the secretariat of the Civil Service Commission and is the central agency in charge of advising the public sector in managing human resource and protecting merit system practices of the civil service. Furthermore, it evaluates and advances work quality, environment, and quality of life of government officials in order to facilitate their professional performance based on the principle of merit and good governance, aiming at the benefit of the people and the sustainable development of the nation.

The OCSC is a government agency under the Prime Minister’s Office, headed by the Secretary-General and directly accountable to the Prime Minister.

The roles and responsibilities of the OCSC have been defined by the Civil Service Law 2008 , section 13(specifically that section relating to government scholarship), the OCSC is to carry out duties and tasks in relation to King’s scholarships and government scholarships in accordance with the policies or rules of the CSC and to carry out duties in relation to the care of public personnel and scholars in accordance with the directives or rules of the CSC.

The ruling of the CSC in relation to the care of public personnel and scholars under CSC supervision 2008 has defined that the OEA is responsible for all duties related to the care of public personnel and scholars in accordance with directives or rules of the CSC during their study or training abroad.

The OEA Paris has a clearly defined task to supervise those Thai government scholarship students, government officials and Thai students under the supervision of the CSC, who are studying and training in France and Switzerland. We have approximately 150 students in 2 countries. It should be noted that this number does not include privately funded Thai students. The mission of the OEA, Paris is set out below :

1. Educational supervision OEA, Paris has duties to supervise, monitor and consult Thai scholarship students, government officials and Thai students under supervision of the CSC to ensure that they can successfully complete their study and training within the defined plan and period of study and return to work for the government in Thailand after their completion.

2. Supporting and Facilitating Activities OEA, Paris has regularly supported and facilitated all activities related to education for the purpose of establishing mutual aid and support networks, evaluating their progress of study and adapting OEA educational services where appropriate.

3. Developing a collaborative relationship OEA, Paris has also emphasized the duty to develop a collaborative relationship with other organisations, institutions and government agencies for the purpose of creating relationships and collaboration related to the promotion of educational supervision.

4. Other missions OEA, Paris , in addition, can be tasked with any essential mission assigned to it by the Royal Thai Embassy or OCSC.

Office of Educational Affairs, Paris, France  : August 2016

Historique du Service des Affaires éducatives

La Thaïlande a une tradition plus que centenaire d’envoyer à l’étranger des boursiers du Gouvernement afin d’y poursuivre les études. C’est dès le début du 19e siècle que le Roi Rama III du Siam envoya pour la première fois un boursier en Angleterre pour y apprendre la science moderne de navigation. Avec les efforts de modernisation du pays dans de nombreux domaines, le nombre de boursiers atteignit rapidement un total de plus de 200 dans les différents pays d’Europe et le Roi Rama V fonda un premier « Service des étudiants » à Londres en 1880 avec un Britannique comme superintendant. C’est en 1928 que le Gouvernement royal décida de confier à la Commission de la Fonction publique, créée à cette date, la mission de sélection par concours des boursiers, de gestion des séjours d’études à l’étranger et enfin d’affectation des boursiers dans les différents postes d’encadrement de la fonction publique thaïlandaise ainsi que dans les universités.

A présent, il existe des Services des affaires éducatives dans 6 pays : les Etats – Unis, le Royaume Uni, la France, l’Australie , le Japon et l’Allemagne. Chaque Service est placé sous la direction d’un Ministre Conseiller et relève de l’Office de la Commission de la Fonction publique (ou l’OCSC selon son sigle en anglais).

Le Service des Affaires éducatives près l’Ambassade de Thaïlande à Paris fut fondé en 1962. Avec le nombre croissant de boursiers qui lui sont confiés, notamment depuis 2004, il a su s’adapter : la supervision proche des relations quasi familiales a fait place à l’action d’accompagnement et de suivi pédagogiques en fonction des profils des boursiers, de coopération avec les partenaires institutionnels du pays d’accueil et enfin de soutien aux initiatives visant à renforcer les relations d’entre aide parmi les boursiers.

La loi de 2008 relative à la Fonction Publique Civile

L’Office de la Commission de la Fonction Publique (Office of the Civil Service Commission –OCSC) est un organisme de l’administration centrale relevant du Bureau du Premier Ministre. Il assure le secrétariat de la Commission de la Fonction publique. Chargé de la gestion et du développement des ressources humaines de la fonction publique thaïlandaise, il veille à ce que les agents publics puissent accomplir leur mission avec efficacité et équité, concourant ainsi à la dynamique du développement national. La loi de 2008 relative à la fonction publique civile réaffirme dans son article 13 le rôle central de l’OCSC dans la conception et la mise en œuvre des programmes de bourse royale et du Gouvernement thaïlandais. Il dispose ainsi des services des affaires éducatives près des ambassades de Thaïlande pour ce qui est la gestion des séjours d’études ou de formation à l’étranger.

Mission du Service des Affaires éducatives à Paris

L’Office de la Commission de la Fonction Publique (L’OCSC) attribue au Service des Affaires éducatives près l’Ambassade de Thaïlande à Paris la mission de gestion et de suivi des boursiers du Gouvernement thaïlandais ainsi que des agents de la fonction publique en séjour d’études ou de formation en France et en Suisse . C’est ainsi que plus de 150 boursiers lui sont confiés en 2016.

Par ailleurs, en cas de besoin, les agents de la fonction publique thaïlandaise en formation dans ces pays d’Europe, de même que tout étudiant sur fonds privé, peuvent faire appel au Service des Affaires Educatives pour des conseils et d’autres formes d’aide.

La mission principale du Service des Affaires Educatives est de s’assurer que les boursiers du Gouvernement thaïlandais et des agents de la fonction publique dans ces 2 pays puissent accomplir leur formation dans les meilleures conditions, dans un délai raisonnable et conformément au plan d’études établi, et ce, dans le respect du règlement général relatif à la gestion des boursiers du Gouvernement thaïlandais à l’étranger.

Cette mission lui incombe des actions à multiples volets.

1. Accompagnement, suivi et conseil pédagogiques

Dans le cadre de cette action, le Service des Affaires Educatives s’informe sur le système éducatif du pays s’accueil, tant sur le plan global que sur celui des procédures d’admission et d’évaluation des établissements d’enseignement. Il délivre, si besoin est, des attestations en matière éducatives à l’attention des autorités universitaires du pays d’accueil. En cas de problème et dans la mesure où il juge opportun, il intervient auprès des autorités compétentes afin de contribuer à la recherche d’une solution appropriée par les parties concernées.

Le Service conseille et assiste les étudiants boursiers pour faciliter leur séjour au quotidien, notamment en matière de garantie de location d’hébergement et d’attestation de ressources en vue d’une demande de titre de séjour.

Il va sans dire que le Service se doit d’apporter son assistance immédiate en cas d’urgence suite à un accident ou un problème grave de santé.

Par des visites et des réunions régulières et grâce à la technologie d’information et de communication, le Service peut être constamment à l’écoute des boursiers et mieux à même de remplir sa mission.

En ce qui concerne le suivi, tout boursier doit rendre compte tous les 6 mois de l’état d’avancement de ses études de sorte que des problèmes rencontrés puissent être traités dans les meilleurs délais.

2. Coopération et coordination

Le Service des Affaires Educatives à Paris s’emploie à promouvoir et renforcer des relations de coopération avec ses partenaires tels que les établissements d’enseignement et les organismes aussi bien publics que privés en vue de faciliter l’organisation des stages obligatoires des étudiants, des visites d’études ou des programmes de formation de haut niveau des agents de la fonction publique thaïlandaise. Il participe à des réunions organisées par les établissements d’enseignement les organismes publics et privés dans le but de développer des réseaux d’échanges et d’informations.

3. Information et évaluation

Le Service s’informe sur les conditions matérielles des études, notamment l’évolution du coût de la vie dans les pays d’accueil et propose des ajustements des allocations à la Commission de la Fonction Publique pour approbation.

Il se doit d’être au fait de l’évolution de l’environnement législatif et règlementaire pouvant affecter le séjour d’études des boursiers afin que celui-ci se déroule dans le respect du droit en vigueur du pays d’accueil.

4. Enfin, en tant que partie intégrante des services des Ambassades de Thaïlande en France et en Suisse , le Service des Affaires éducatives à Paris participe pleinement à l’action de ces ambassades dans le cadre de ses compétences et des missions qui lui sont confiées.

ฺBureau de conseiller de l’Education à Paris, France : Aout 2016